Ośrodek ds. IMO

Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization – IMO) jest wyspecjalizowaną agendą ONZ, zajmującą się wyłącznie sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu, ochroną żeglugi oraz zapobieganiem zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki.

Ośrodek ds. IMO przy PRS S.A.

W celu prowadzenia w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej Organizacji, Minister Żeglugi powołał z dniem 20 czerwca 1967 r. Ośrodek do spraw IMO, lokując go przy Polskim Rejestrze Statków jako instytucji blisko związanej charakterem swojej działalności z tematyką prac i celami IMO. Ośrodek ds. IMO przy PRS działa obecnie na podstawie Regulaminu nadanego 2 lipca 1974 r. przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.

W ramach nałożonych obowiązków Ośrodek przygotowuje materiały merytoryczne dla delegacji Polski na sesje organów IMO oraz informuje zainteresowane instytucje i jednostki organizacyjne o zagadnieniach rozpatrywanych przez IMO, jak również o przygotowywanych i przewidywanych do podjęcia tematach.

Zadaniem sekcji jest analizowanie spraw rozpatrywanych na sesjach organów IMO oraz przygotowywanie merytorycznego stanowiska strony polskiej i wniosków wynikających z podjętych przez IMO decyzji.

W skład specjalistycznych sekcji Ośrodka wchodzą osoby wyznaczone imiennie przez kierowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw gospodarki morskiej jako ich przedstawiciele. Ponadto w pracach sekcji Ośrodka biorą udział specjaliści zaproszeni do współpracy przez Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sekcji jest wybierany głosami członków Sekcji. Sekretarzem Sekcji jest wyznaczony pracownik Ośrodka.

Organizacja Ośrodka ds. IMO przy PRS S.A.

 Obecnie w Ośrodku działają następujące Sekcje:

 • Bezpieczeństwa na Morzu (MSC)
  • Przewodniczący – adw. Aleksandra Lubowska (PRS)
  • Sekretarz – mgr Hanna Słąba (PRS)
 • Prawna (LEG)
  • Przewodniczący – mgr Karolina Sypion-Babś (PRS)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska (PRS)
 • Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)
  • Przewodniczący – dr inż. Krzysztof Kołwzan (PRS)
  • Sekretarz – mgr Karolina Sypion-Babś (PRS)
 • Zapobiegania i Reagowania na Zanieczyszczenia (PPR)
  • Przewodniczący – mgr Wojciech Wąsowski (Urząd Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – mgr Karolina Sypion-Babś (PRS)
 • Przewozu Ładunków i Kontenerów (CCC)
  • Przewodniczący – dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska (PRS)
 • Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR)
  • Przewodniczący (sprawy NAV) – wakat
  • Wiceprzewodniczący (sprawy COMSAR) – dr inż. Karol Korcz (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska (PRS)
 • Projektowania i Konstrukcji Statków (SDC)
  • Przewodniczący – dr inż. Zbigniew Szozda (Politechnika Morska w Szczecinie)
  • Sekretarz – mgr Hanna Słąba (PRS)
 • Statkowych Systemów i Wyposażenia (SSE)
  • Przewodniczący – mgr Magdalena Jabłonowska (LOTOS Petrobaltic S.A.)
  • Wiceprzewodniczący – inż. Michał Baran-Barański (FIRE DAM sp. z o.o.)
  • Sekretarz – mgr Hanna Słąba (PRS)
 • Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Obowiązków Wachtowych (HTW)
  • Przewodniczący – dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. UMG (PRS)
  • Wiceprzewodniczący – dr inż. kpt. ż. w. Przemysław Wilczyński, prof. UMG (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska (PRS)
 • Implementacji Instrumentów IMO (III)
  • Przewodniczący – mgr inż. kpt. ż. w. Przemysław Lenard (Urząd Morski w Szczecinie)
  • Wiceprzewodniczący – mgr inż. kpt. ż. w. Sławomir Hołyst (Urząd Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – mgr Karolina Sypion-Babś (PRS)

Polski Rejestr Statków S.A.
Ośrodek ds. IMO
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
email: imo@prs.pl

dr inż. Krzysztof Kołwzan
Kierownik Ośrodka
tel. 58 75 11 226
--
Aleksandra Lubowska
Zastępca Kierownika Ośrodka
sprawy CCC, NCSR, HTW, LEG
tel. 58 75 11 129
--
Karolina Sypion-Babś
sprawy MEPC, PPR, III, archiwum
tel. 58 75 11 389
--
Hanna Słąba
sprawy MSC, SDC, SSE, biblioteka
tel. 58 75 11 390

Skip to content