Certyfikacja wyrobów i osób

Certyfikacja wyrobów

Oznakowanie CE / koła sterowego

W wyniku certyfikacji wyrobu, jako producent lub podmiot wprowadzający wyrób na rynek, mogą Państwo umieścić na nim znak CE lub tzw. „koła sterowego” (dla wyposażenia na statki). Oznakowanie to informuje, że dany produkt pozytywnie przeszedł procedurę oceny zgodności wymaganą przez odpowiednie dla danego wyrobu i spełnia wskazane dla niego wymagania zasadnicze i może być oferowany do sprzedaży na rynku UE.

Tym samym oznakowanie / to paszport wyrobu na rynek unijny.

Certyfikacja akredytowana i notyfikowana

Na podstawie akredytacji nr AC114, uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji, i zgłoszeniu (notyfikacji) w Komisji Europejskiej możemy realizować procesy oceny wyrobów (certyfikację) na zgodność z dyrektywami i rozporządzeniami UE jako jednostka notyfikowana nr 1463.

Obszar naszych kompetencji do certyfikacji (oceny zgodności) wyrobów:

Certyfikacja wyposażenia morskiego oznacza zweryfikowanie, czy dane wyposażenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/90/UE, a tym samym czy może zostać umieszczone na statku. Dokonuje się tego poprzez ocenę zgodności danego wyposażenia z przepisami odpowiednich rezolucji IMO i norm dotyczących badań, zharmonizowanych z dyrektywą.

Wykaz wyrobów podlegających obowiązkowi oceny zgodności określony jest w aktualnie obowiązującym załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) i dzieli się na 8 grup:

1. środki ratunkowe
2. zapobieganie zanieczyszczaniu morza
3. środki ochrony przeciwpożarowej
4. wyposażenie nawigacyjne
5. wyposażenie radiokomunikacyjne
6. wyposażenie wymagane na mocy COLREG’72
7. inne wyposażenie bezpieczeństwa
8. wyposażenie zgodne z rozdziałem II-1 konwencji SOLAS: Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne).

Zasady i tryb postępowania przy ocenie zgodności wyrobów na zgodność z dyrektywą 2014/90/UE zwaną dyrektywą MED opisane są w Programie oceny zgodności wyposażenia morskiego.

Jest to ocena, czy dana jednostka pływająca spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2013/53/UE (w skrócie RCD) i odpowiednich norm z nią zharmonizowanych a tym samym, czy może zostać udostępniona do sprzedaży/użytkowania na obszarze Europy.

Posiadania certyfikatów zgodności z dyrektywą RCD wymagają rekreacyjne jednostki pływające dowolnego typu, o dowolnym napędzie, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, kompletne i częściowo wyposażone oraz do ich elementy.

Szczegółowy zakres zastosowania dyrektywy 203/53/EU obejmujący wykaz wyrobów znajduje się tutaj.

Sposób przeprowadzania procesu oceny zgodności pływających jednostek rekreacyjnych i skuterów wodnych oraz ich części składowych zgodnie z dyrektywą 2013/53/UE opisany jest w Programie oceny zgodności z dyrektywą 2013/53/UE.

Celem certyfikacji jest zweryfikowanie, czy dany środek ochrony indywidualnej spełnia wymagania odpowiednich norm zharmonizowanych z rozporządzeniem 2016/425 (w skrócie PPER) a tym samym minimalne wymagania wskazane w tej dyrektywie.

Wykaz środków ochrony indywidualnej certyfikowanych przez nas zawiera Lista grup wyrobów ocenianych na zgodność z PPER.

Zasady i tryb postępowania przy ocenie zgodności wyrobów na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie ŚOI opisane są w Programie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej.

Celem certyfikacji jest zweryfikowanie, czy dane urządzenie ciśnieniowe spełnia wymagania dyrektywy 2014/68/UE (w skrócie PED) i odpowiednich norm zharmonizowanych a tym samym, czy może zostać wprowadzone na rynek.

Obowiązkowej ocenie zgodności z dyrektywą 2014/68/UE podlegają wszystkie urządzenia ciśnieniowych, dla których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS jest większe niż 0,5 bara a także zespoły urządzeń ciśnieniowych, składające się z kilku urządzeń ciśnieniowych, zmontowanych tak, aby tworzyły razem scaloną i funkcjonalną całość, jeżeli są umieszczane przez wytwórcę na rynku i oddawane do eksploatacji jako zespół.

Urządzenia ciśnieniowe obejmują zbiorniki, instalacje rurowe, osprzęt zabezpieczający i osprzęt ciśnieniowy.

Zasady i tryb postępowania przy ocenie zgodności wyrobów na zgodność z dyrektywą 2014//68/UE oraz sposoby kwalifikowania technologii spajania metali opisane są w Programie oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych.

Certyfikacja oznacza ocenę zgodności zbiornika z odpowiednimi, zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie 2014/29/UE (w skrócie SPVD) i służy zapewnieniu skutecznej ochrony użytkowników końcowych i osób trzecich.

Wymaganie obejmuje proste zbiorniki ciśnieniowe produkowanych seryjnie, które są nowe na rynku unijnym w chwili wprowadzania do obrotu, tj. nowe proste zbiorniki ciśnieniowe wyprodukowane przez producenta mającego siedzibę na terytorium Unii lub proste zbiorniki ciśnieniowe, bez względu na to, czy są one nowe czy używane, importowane z państwa trzeciego.

Prostym zbiornikiem ciśnieniowym, zgodnie z definicją dyrektywy 2014/29/UE, określa się zbiornik spawany podlegający nadciśnieniu wewnętrznemu powyżej 0,5 bara, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu i nie przeznaczony do ogrzewania płomieniem.

Zasady i tryb postępowania przy ocenie zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych z dyrektywą 2014/29/UE oraz sposoby kwalifikowania technologii spajania metali opisane są w Programie oceny zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych.

Certyfikacja polega na zweryfikowaniu, czy dane urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/30/UE (w skrócie EMC) i odpowiednich norm z ta dyrektywą zharmonizowanych a tym samym, czy może zostać udostępnione do sprzedaży/użytkowania na obszarze Europy.

Każdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel w UE jest zobligowany poddać dane urządzenie ocenie zgodności i oznaczyć je znakiem CE.

Zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE każde urządzenie musi osiągać odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej, czyli zdolności do zadowalającego działania w środowisku elektromagnetycznym, bez powodowania nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych w stosunku do innych urządzeń działających w tym środowisku.

Realizujemy oceny zgodności z dyrektywą EMC obejmujące zjawiska wymienione w dyrektywie oraz grupę wyrobów, które mogą powodować zaburzenia elektromagnetyczne lub na których działanie mogą mieć wpływ takie zaburzenia.

Zasady i tryb postępowania przy ocenie zgodności wyrobów na zgodność dyrektywą 2014/30/UE zwaną EMC zapisane są w Programie oceny zgodności dot. kompatybilności elektromagnetycznej

Producent wyrobu budowlanego przeprowadza „ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk” zgodnie z jednym z systemów określonych w załączniku V Rozporządzenia nr 305/2011 (w skrócie CPR).

Rozporządzenie CPR dotyczy wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku. Dla zapewnienia odpowiednich właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i w celu zapewnienia stabilności produkcji producent powinien prowadzić stałą, wewnętrzną i udokumentowaną kontrolę realizowanej produkcji, którą określa się mianem Zakładowej Kontroli Produkcji (w skrócie ZKP).

Proces certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji opisany są w dokumencie Zasady Certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji.

Certyfikacja dobrowolna

W ramach swoich kompetencji i długoletniego doświadczenia realizujemy również dobrowolną ocenę zgodności w obszarze:

Zadaniem certyfikacji jest potwierdzenie, że udostępniany sprzęt elektryczny jest bezpieczny poprzez wykazanie jego zgodności z odpowiednimi normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2014/35/UE (w skrócie LVD).

Każdy sprzęt elektryczny zasilany napięciem od 50 do 1000 V prądu przemiennego lub od 75 do 1500 V prądu stałego, który jest nowy na rynku Unii Europejskiej w chwili wprowadzenia do obrotu i został wyprodukowany przez producenta w UE a także każdy sprzęt elektryczny, nowy jak i używany, który jest importowany z państwa trzeciego, musi być zgodny z wymaganiami dyrektywy LVD.

Certyfikacja wyrobu w tym wypadku polega na sprawdzeniu jego zgodności z dyrektywą 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wyrobów (w skrócie GPS). W zakresie objętym oceną uwzględnia się opracowane normy europejskie zgodne z tą dyrektywą lub, w przypadku ich braku:

 • szczególne przepisy ustawodawstwa krajowego odnośnie odpowiednich aspektów bezpieczeństwa,
 • dobrowolne normy krajowe będące transpozycją odnośnych norm europejskich, innych niż obowiązkowe,
 • normy opracowane w danym państwie członkowskim UE, gdzie sprzedaje się produkt,
 • obowiązujące w danym sektorze kodeksy rzetelnej praktyki w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów,
 • poziom wykonania i zastosowanej technologii,
 • możliwe oczekiwań konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa.

Dyrektywa GPS dotyczy tych wyrobów wprowadzanych na rynek, dla których wymogi bezpieczeństwa nie zostały określone przez przepisy szczegółowe ustawodawstwa Unii Europejskiej, jak dyrektywy i rozporządzenia. Mianem wyrobu bezpiecznego określa się w tym przypadku każdy produkt, który w normalnych lub przewidywalnych warunkach zastosowania nie stwarza żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne zagrożenie związane z jego użytkowaniem oraz  jest uważany za dopuszczalny i odpowiadający wysokiemu poziomowi ochrony bezpieczeństwa i zdrowia.

Dokument wystawiony przez nas jako niezależną stronę trzecią stanowi potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania ogólnego bezpieczeństwa i nie stanowi zagrożenia dla potencjalnych użytkowników.

Zalecanym sposobem wykazania, że maszyna spełnia odnoszące się do niej zasadnicze wymagania dyrektywy 2006/42/WE (w skrócie MAD), jest zastosowanie norm zharmonizowanych dotyczących projektowania, eksploatowania i instalowania maszyn.

Ocenie zgodności z dyrektywą w sprawie maszyn – 2006/42/WE podlegają:

 • maszyny,
 • wyposażenie wymienne,
 • elementy bezpieczeństwa,
 • osprzęt do podnoszenia,
 • łańcuchy, liny i pasy,
 • odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu,
 • maszyny nieukończone.

W przypadku, gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV a element bezpieczeństwa w załączniku V dyrektywy MAD i oba zostały wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi oraz pod warunkiem, że normy te obejmują wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z następujących procedur certyfikacji:

 • procedurę oceny zgodności połączoną z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII dyrektywy;
 • procedurę badania typu WE przewidzianą w załączniku IX wraz z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII punkt 3;
 • procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

Jako jednostka certyfikująca prowadzimy procedury oceny zgodności maszyn a wykaz certyfikowanych przez nas maszyn zawiera Lista grup wyrobów ocenianych na zgodność z MAD.

Realizujemy ponadto ocenę jakości procesów spawalniczych w oparciu o normy z serii ISO 3834 oraz certyfikację procesów spawalniczych dla kolejnictwa na zgodność z PN-EN 15085-2. Usługi wykonujemy na podstawie akredytacji AC114 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji.

Prowadzimy badania wyrobów w ramach zleconych nam procesów certyfikacji, jak również testy, zlecone na potrzeby certyfikacji w innych jednostkach certyfikujących wyroby.

Badania na potrzeby certyfikacji wykonujemy w laboratorium własnym PRS i/lub laboratoriach uznanych przez PRS i akredytowanych na normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  +48 58 75 11 273 
        +48 58 75 11 147
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl

Skip to content