Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji – Rozporządzenie 305/2011 – ZKP

Producent wyrobu budowlanego przeprowadza „ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk” zgodnie z jednym z systemów określonych w załączniku V Rozporządzenia nr 305/2011 (w skrócie CPR).

Rozporządzenie CPR dotyczy wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku. Dla zapewnienia odpowiednich właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i w celu zapewnienia stabilności produkcji producent powinien prowadzić stałą, wewnętrzną i udokumentowaną kontrolę realizowanej produkcji, którą określa się mianem Zakładowej Kontroli Produkcji (w skrócie ZKP).

Proces certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji opisany są w dokumencie Zasady Certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji.

Materiały do pobrania

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content