Weryfikacja rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

Gazy cieplarniane emitowane w wyniku działalności człowieka przyczyniają się  do ocieplania  klimatu ziemi, co generuje  coraz poważniejsze skutki dla ludzi, gospodarek i środowiska. Do walki z postępującymi zmianami klimatu i dla ograniczania emisji gazów stworzony został system handlu emisjami. Ten funkcjonujący od 2005 r. we Wspólnocie Europejskiej system ma skłaniać do redukcji emisji gazów. Istotą systemu są limity emisji przydzielane poszczególnym krajom, a następnie rozdzielane między Operatorów instalacji, które emitują duże ilości gazów cieplarnianych. Limity co roku ulegają  zmniejszeniu, co ma zmusić  do działań zmierzających do ograniczenia emisji. W ramach przyznanego limitu Operatorzy mogą kupować i sprzedawać przydziały emisji, według swoich potrzeb. Przydziały emisji są „walutą” Systemu Handlu Emisjami Unii Europejskiej, zwanego w skrócie od nazwy angielskiej – EU ETS.

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obejmuje emisję gazów cieplarnianych z instalacji, w której jest prowadzona działalność powodująca ich emisję i która spełnia wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych. Operator instalacji spełniającej przesłanki objęcia systemem jest obowiązany w terminie do dnia 31 marca każdego roku rozliczyć wielkość emisji na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzanego za poprzedni rok oraz podać dane o poziomie działalności.

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, raporty roczne Organizacji dotyczące emisji gazów cieplarnianych, wnioski o przydział emisji na IV okres rozliczeniowy oraz dane o poziomie działalności podlegają weryfikacji w zakresie zgodności informacji zawartych w raporcie ze stanem faktycznym. Weryfikacji mogą dokonywać jednostki uprawnione, tj. podmioty posiadające akredytację udzieloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące raportowania emisji gazów cieplarnianych, wnioskowania o przydziały darmowych emisji na IV okres rozliczeniowy (2021-2030) oraz danych o poziomie działalności określają:

  • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
  • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012;
  • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Aktualny wykaz obowiązujących aktów prawnych można znaleźć na stronie KOBIZE – Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami: http://www.kobize.pl/.

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób Polskiego Rejestru Statków SA. jest akredytowanym weryfikatorem (akredytacja nr PL-VG-0013) w zakresie:

  • działalności energetycznej;
  • hutnictwa żelaza i stali;
  • przemysłu mineralnego;
  • Inne działania zgodnie z art.10a dyrektywy 2003/87/WE.

W tym miejscu można sprawdzić nasz zakres akredytacji weryfikatora rocznych raportów dot. emisji gazów cieplarnianych

Prowadzone przez nas weryfikacje rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych uwzględniają  wymagania przepisów krajowych, unijnych oraz norm międzynarodowych i prowadzone są przez kompetentny personel. Zasady weryfikacji rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych, prowadzonej przez Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A., znajdą Państwo obok, w części Materiały do pobrania.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej weryfikacji raportów  EU ETS. W tym celu prosimy o  kontakt z  Biurem Certyfikacji Wyrobów i Osób w celu otrzymania wniosku, który będzie stanowić podstawę do przygotowania oferty.

W przypadku wątpliwości lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content