Nadzory inwestorskie i techniczne

Nadzór inwestorski oraz nadzór techniczny w oparciu o przepisu prawa budowlanego

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wykonywane jest zgodnie z ustawą prawo budowlane i polega na:
  • reprezentowaniu inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  • sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowaniu i udziale w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
  • potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, na kontrolowaniu rozliczeń budowy.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Nadzorów Przemysłowych
Sekretariat
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 137
fax: +48 58 346 18 32
email: dp@prs.pl

Skip to content