Publikacje

Polski Rejestr Statków opracowuje i publikuje przepisy klasyfikacji i budowy dla różnych rodzajów jednostek pływających oraz, w miarę potrzeb, odpowiednie przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich.

Polski Rejestr Statków opracowuje i wydaje osobne Przepisy klasyfikacji i budowy dla następujących grup jednostek pływających:

 • statki morskie,
 • małe statki morskie,
 • statki śródlądowe,
 • okręty wojenne,
 • łodzie motorowe,
 • jachty morskie,
 • ruchome jednostki górnictwa morskiego,
 • doki pływające,
 • obiekty zanurzalne.

W strukturze poszczególnych przepisów wyodrębnione są zwykle osobne części dotyczące:

 • zasad klasyfikacji,
 • kadłuba i jego wyposażenia,
 • stateczności i niezatapialności,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • urządzeń maszynowych i urządzeń chłodniczych,
 • silników, mechanizmów, kotłów i zbiorników ciśnieniowych,
 • urządzeń elektrycznych i systemów sterowania,
 • materiałów i spawania.

Ponadto Polski Rejestr Statków opracowuje i wydaje Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich, zawierające wymagania i/lub wytyczne dotyczące:

 • zasad nadzoru,
 • środków i urządzeń ratunkowych,
 • środków sygnałowych,
 • urządzeń radiowych,
 • urządzeń nawigacyjnych,
 • urządzeń dźwignicowych,
 • urządzeń połowowych,
 • sprzętu przeciwpożarowego,
 • ochrony środowiska,
 • pomierzania statków.

PRS opracowuje także i wydaje w formie Przepisów wymagania techniczne dla innych obiektów.

Wymagania techniczne Przepisów są ustalane przy założeniu, że każda jednostka pływająca, obiekt lądowy lub inny przedmiot nadzoru, którego one dotyczą, wraz z jego urządzeniami i wyposażeniem, są eksploatowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki oraz utrzymywane w należytym stanie technicznym. W odniesieniu do jednostek pływających dotyczy to w szczególności mocowania ładunku, rozmieszczenia zapasów i balastu oraz zasad postępowania w trudnych warunkach pogodowych, a w przypadku obiektów przemysłowych – zasad postępowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych i pogodowych.

Wymagania techniczne zawarte w Przepisach sformułowane są z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy i są wymaganiami minimalnymi, których spełnienie zapewnia zdaniem PRS wystarczający poziom bezpieczeństwa.
Nowo opracowane i nowelizowane Przepisy, Polski Rejestr Statków poddaje opiniowaniu przez użytkowników i Radę Techniczną PRS.

Przepisy klasyfikacji i budowy uwzględniają, w odniesieniu do konstrukcji i wyposażenia jednostek pływających, wymagania mających zastosowanie Konwencji, w takim zakresie, jaki PRS uznaje za niezbędny dla nadania im klasy.

Przepisy są nowelizowane przez wprowadzanie  zmian do istniejącego tekstu kolorem różowym lub przez publikowanie nowych edycji.
W tym pierwszym przypadku na końcu tekstu umieszcza się tabelę zmian, w której określane jest miejsce, temat i dokument źródłowy wprowadzonych zmian. Przy wprowadzaniu kolejnych zmian w ciągu roku kalendarzowego, poprzednie zmieniane są na odpowiedni kolor z zestawu RGB, tak aby aktualnie wprowadzane zmiany były zawsze w kolorze różowym. Na końcu tekstu dodaje się następną tabelę zmian.

Przepisy publikowane są z reguły w języku polskim i angielskim. W kwestiach wątpliwych miarodajny jest tekst w języku polskim.

Polski Rejestr Statków również prowadzi i publikuje odpowiednie Rejestry zawierające zasadnicze dane techniczne i klasyfikacyjne jednostek pływających klasyfikowanych przez PRS.

MIĘDZYNARODOWE KONWENCJE, KODEKSY, ZALECENIA


PRS oferuje możliwość zakupu wydawnictw przeznaczonych dla branży morskiej, jak międzynarodowe konwencje, kodeksy i zalecenia czy książki zapisów. Lista dostępnych publikacji i ich ceny dostępne są po kliknięciu w poniższy link.

Skip to content