Dokumenty wystawiane przez PRS

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

PRS (Polski Rejestr Statków) sprawuje nadzór klasyfikacyjny w oparciu o własne Przepisy klasyfikacji i budowy.

W wyniku nadzoru nad budową, przebudową i odbudową jednostek pływających PRS wystawia, a w wyniku nadzoru nad jednostkami w eksploatacji potwierdza istniejące lub wystawia nowe:

 • Świadectwo klasy – dla wszystkich jednostek pływających objętych wymaganiami Przepisów klasyfikacji i budowy
  oraz dodatkowo
 • Świadectwo urządzeń maszynowych – dla jednostek pływających z napędem mechanicznym,
 • Świadectwo klasy urządzenia chłodniczego – dla jednostek pływających z urządzeniami chłodniczymi przeznaczonymi do chłodzenia pomieszczeń ładunkowych.

Wystawienie Świadectwa pełnoterminowego (ważnego maksymalnie 5 lat) poprzedzone jest wystawieniem Świadectwa tymczasowego (ważnego maksymalnie 5 miesięcy). Świadectwo pełnoterminowe wystawia Centrala PRS, natomiast Świadectwo tymczasowe – Placówka lub Agencja PRS, która sprawowała nadzór. Świadectwo pełnoterminowe wystawiane jest przed upływem terminu ważności Świadectwa tymczasowego, po upewnieniu się przez Centralę PRS, że wymagany zakres nadzoru został wykonany, a jednostka pływająca spełnia wszystkie mające do niej zastosowanie wymagania Przepisów.

PRS przystępuje do świadczenia czynności prowadzących do wystawienia odpowiednich Świadectw po zawarciu umowy ze zleceniodawcą i złożeniu przez niego Zgłoszenia do nadzoru (formularz 655a – Application for classification and statutory services).

Więcej informacji na temat wydawania ww. dokumentów klasyfikacyjnych podano w „Zasadach działalności nadzorczej” oraz w Części I – Zasady klasyfikacji mających zastosowanie Przepisów klasyfikacji i budowy.

MATERIAŁY I WYROBY

PRS sprawuje nadzór w sposób bezpośredni lub pośredni nad produkcją materiałów i wyrobów objętych wymaganiami Przepisów.

W wyniku nadzoru bezpośredniego dla materiału/wyrobu wystawiana jest:

 • Metryka lub Zaświadczenie

Powyższe dokumenty, ważne bezterminowo, wystawia Centrala, Placówka lub Agencja PRS sprawująca nadzór.

W wyniku przeprowadzenia procedury uznaniowej w ramach nadzoru pośredniego nad produkcją materiału/wyrobu PRS wystawia:

 • Świadectwo uznania typu wyrobu

Świadectwo jest ważne maksymalnie 5 lat. W oparciu o nie producent wystawia dla poszczególnych przedmiotów własne dokumenty, w których przywołuje numer Świadectwa uznania typu wyrobu. Dokumenty wystawione przez producenta są równoważne Metrykom lub Zaświadczeniom wystawionym przez PRS.

Producenci materiałów i wyrobów oraz ich przedstawiciele zainteresowani uzyskaniem dla danego materiału lub wyrobu Metryki, Zaświadczenia PRS o wykonanych przeglądach i próbach albo Świadectwa uznania typu wyrobu powinni złożyć w Centrali bądź biurze terenowym PRS pismo w tej sprawie. Do pisma należy dołączyć podstawowe informacje o danym materiale lub wyrobie, jego ilości oraz o wytwórni.

Po otrzymaniu pisma, PRS określa zakres dokumentacji, która powinna być dostarczona do PRS.

Przed próbami materiału lub wyrobu inspektor PRS przeprowadza weryfikację stanowiska prób. Na podstawie uzgodnionego programu prób, przeprowadzane są próby materiału lub wyrobu.
Na podstawie dokumentacji, pozytywnych wyników weryfikacji stanowiska prób i samych prób, PRS wystawia dla danego materiału lub wyrobu Metrykę, Zaświadczenie o wykonanych przeglądach i próbach lub Świadectwo uznania typu wyrobu.

Więcej informacji na temat wydawania przez PRS ww. dokumentów podano w Zasadach działalności nadzorczej oraz w zakładce Uznawanie typu wyrobu.

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

PRS (Polski Rejestr Statków) sprawuje nadzór konwencyjny w oparciu o obowiązujące konwencje międzynarodowe, w imieniu administracji, które upoważniły go do działania w swoim imieniu, stosownie do zakresu upoważnienia.

W wyniku nadzoru nad budową, przebudową i odbudową jednostek pływających PRS wystawia, natomiast w wyniku nadzoru nad jednostkami w eksploatacji potwierdza istniejące lub wystawia nowe Certyfikaty bądź inne dokumenty przewidziane w odpowiednich konwencjach i/lub przepisach administracji, stosownie do posiadanego zakresu upoważnienia.

Wystawienie dokumentu pełnoterminowego (ważnego zwykle 5 lat) poprzedzone jest zazwyczaj wystawieniem dokumentu tymczasowego (ważnego zwykle nie dłużej niż 5 miesięcy). Niektóre dokumenty ważne są bezterminowo. Dokument pełnoterminowy wystawia Centrala PRS, natomiast tymczasowy – Placówka lub Agencja PRS, która sprawowała nadzór. Dokument pełnoterminowy wystawiany jest przed upływem terminu ważności dokumentu tymczasowego, po upewnieniu się przez Centralę PRS, że zakres nadzoru został wyczerpany, a jednostka pływająca spełnia wszystkie mające do niej zastosowanie wymagania danej konwencji.

PRS przystępuje do świadczenia czynności prowadzących do wystawienia odpowiednich dokumentów konwencyjnych po zawarciu umowy ze zleceniodawcą i złożeniu przez niego Zgłoszenia do nadzoru (formularz 655a – Application for classification and statutory services).

W sprawie certyfikacji na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISM i/lub Kodeksu ISPS prosimy kontaktować się z Biurem ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną (e-mail: kz@prs.pl), do którego należy kierować wnioski wypełnione na stosownym formularzu:

MATERIAŁY I WYROBY

Wszystkie wyroby wyposażenia konwencyjnego instalowane na statkach powinny być typu uznanego przez PRS lub posiadać certyfikaty zgodności z wymaganiami mających zastosowanie dyrektyw UE.

PRS sprawuje nadzór nad produkcją materiałów i wyrobów, dla których konwencje wymagają wystawienia przewidzianego w nich dokumentu, potwierdzającego spełnienie określonych wymagań konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Dokumentem takim jest najczęściej Certyfikat uznania, który obejmuje określony typ lub grupę produktów i zwykle ważny jest bezterminowo.

Producent w wystawianym przez siebie dla danego produktu dokumencie podaje listę państw, które uznały ten materiał/wyrób na zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami.

PRS przystępuje do świadczenia czynności prowadzących do wystawienia Certyfikatu uznania lub innego przewidzianego konwencją dokumentu na wniosek zgłoszony pisemnie – na e-mail: oh@prs.pl lub najbliższego biura terenowego PRS.

Więcej informacji na temat prowadzenia nadzoru i wystawania przez PRS dokumentów konwencyjnych podano w Części I – Zasady nadzoru” „Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich”.

Uwaga:

Certyfikacja wyrobu na zgodność z dyrektywą UE realizowana jest przez Pion Certyfikacji. Więcej na temat certyfikacji wyrobów i osób na zgodność z dyrektywami UE można znaleźć TUTAJ oraz w poniższej zakladce.

PRS (Polski Rejestr Statków) przeprowadza:

 • ocenę zgodności:
  • z dyrektywami Unii Europejskiej:
   – 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego (MED),
   – 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających (RCD),
   – 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED),
   – 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (SPVD),
   – 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
  • rozporządzeniami UE:
   – 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE),
   – 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych (w zakresie ZKP),
 • certyfikację wyrobów elektrycznych na zgodność z dyrektywą 2014/35/UE w sprawie sprzęty elektrycznego (LVD),
 • certyfikację produktów na zgodność z dyrektywą 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów (GPS),
 • certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),
 • weryfikację rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

PRS przystępuje do świadczenia czynności prowadzących do wystawienia stosownego certyfikatu po otrzymaniu wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu i podpisaniu umowy o certyfikację wyrobu. Złożenie wniosku nie jest zobowiązaniem do skorzystania z usług PRS, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty.

Wszelkie pytania dotyczące certyfikacji wyrobów na zgodność z wymaganiami dyrektyw UE oraz wnioski o certyfikację prosimy kierować do Pionu Certyfikacji, tel. 58 75 11 273, e-mail: dc@prs.pl.

Więcej informacji na temat certyfikacji wyrobów na zgodność z dyrektywami UE można znaleźć TUTAJ.

Od dnia 1 grudnia 2020 PRS wystawia dokumenty elektroniczne dla klasyfikowanych przez nasze towarzystwo statków. W pierwszym etapie nowa usługa obejmuje certyfikaty dla statków morskich i małych statków morskich.

Wdrożenie nowoczesnego, wygodniejszego i w obecnej dobie bezpieczniejszego rozwiązania umożliwia otrzymanie i obieg dokumentów klasyfikacyjnych i konwencyjnych w wersji elektronicznej. Dotychczas wszelkie wystawiane przez nas certyfikaty, by były ważne, musiały być wydane w wersji papierowej.

Certyfikaty wystawione w formie elektronicznej są równorzędne z dotychczasowymi dokumentami papierowymi. E-certyfikaty zawierają wszystkie dane z dotychczasowych wersji papierowych, włącznie z ich autoryzacją przez PRS, a ich posiadanie w postaci pliku nie wymaga przechowywania dodatkowo certyfikatów papierowych.

Zalety elektronicznych certyfikatów dla armatorów i operatorów statków:

 • łatwo i zawsze dostępne,
 • bezpieczniejsze niż dokumenty papierowe,
 • nie ma ryzyka ich utraty lub zagubienia,
 • wystawione certyfikaty są dostępne od ręki, bez konieczności oczekiwania na dostarczenie przesyłki papierowej,
 • w każdej chwili można zweryfikować ich ważność i autentyczność,
 • obniżają koszty administrowania dokumentacją.

E-certyfikaty wystawiamy na życzenie armatora/operatora statku. Wniosek o wystawienie certyfikatu elektronicznego prosimy przesyłać do Inspektoratu Nadzoru Statków Morskich na adres kn@prs.pl.

Uwaga! Możliwość wystawienia dokumentów elektronicznych uzależniona jest od tego, czy taki rodzaj dokumentów jest akceptowany przez administrację państwa flagi, pod jaką pływa dany statek. PRS sprawdza to przed wystawieniem dokumentów.

Zachęcamy naszych klientów do przechodzenia na wygodne dokumenty elektroniczne.

Więcej informacji o dokumentach elektronicznych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Inspektoratem Nadzoru Statków Morskich na adres kn@prs.pl.

Wyszukiwarka e-certyfikatów

Równocześnie z e-certyfikatami udostępniamy wyszukiwarkę dla elektronicznych dokumentów, wystawionych dla statków będących pod nadzorem naszego towarzystwa klasyfikacyjnego na naszej stronie internetowej: https://ecert.prs.pl. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie statusu wystawionych przez PRS e-certyfikatów. Pozwala zweryfikować czy dokument jest ważny, unieważniony, czy też w ogóle został przez PRS wystawiony.

Oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie przez jednostkę pływającą, materiał lub wyrób mających zastosowanie przepisów klasyfikacyjnych, konwencyjnych lub dyrektyw UE, PRS wystawia:

 • Orzeczenie techniczne o zdatności do pływania

Dokument taki wystawiany jest przez PRS dla obiektów pływających nieobjętych wymaganiami Przepisów PRS. Orzeczenie wystawia się na okres nie dłuższy niż 1 rok; dla obiektów śródlądowych eksploatowanych w rejonach 2 i 3 – na okres nie dłuższy niż 3 lata.

 • Zaświadczenie o zdatności do jednorazowej podróży

Dokument ten jest równoważny z Tymczasowym świadectwem klasy i może być wystawiony dla jednostki pływającej, której warunki uprawiania żeglugi muszą zostać ograniczone. Dokument może być także wystawiony dla jednostki niemającej ważnej klasy.
Jak nazwa wskazuje, Zaświadczenie jest ważne na jednorazową podróż, na określonej trasie i przy zachowaniu podanych w nim warunków.

 • Zaświadczenie o gotowości zestawu holowniczego do podróży

Dokument taki wystawiany przez PRS potwierdza, że stan techniczny zestawu holowniczego (holownik – obiekt holowany) umożliwia odbycie bezpiecznej podróży po wyznaczonej trasie, w wyznaczonym terminie i przy zachowaniu warunków określonych w tym dokumencie.

 • Orzeczenie o stanie technicznym

Dokument wystawiany jest przez PRS dla następujących elementów statku: kadłub, urządzenia maszynowe, urządzenia elektryczne. Dokument wystawiany jest na podstawie oceny zużycia elementów statku.

W sprawie wydania ww. dokumentów należy kontaktować się z najbliższą Placówką lub Agencją PRS.

Skip to content