Certyfikacja systemów zarządzania

Certyfikacja systemów zarządzania

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji – członka European co-operation for Accreditation oraz International Accreditation Forum – na prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z normami:

Norma ISO 9001 – system zarządzania jakością – jest fundamentem każdego systemu zarządzania i często jest traktowana jako początek drogi do budowania zintegrowanych systemów zarządzania. Wszystkie wymagania podane w normie ISO 9001 są ogólne i uniwersalne, a tym samym mogą być stosowane przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość i dostarczany wyrób/usługę. Norma ISO 9001 zachęca do przyjęcia podejścia procesowego i wymaga podejścia opartego na analizie ryzyka podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Umiejętność zarządzania procesami w celu zwiększenia ich skuteczności jest kluczem do zrozumienia celowości normy ISO 9001.

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 jest strategiczną decyzją, która na lata wyznacza sposób budowania wartości organizacji w oparciu o sprawdzone międzynarodowe standardy. Normę ISO 9001 mogą stosować organizacje w celu budowania własnego, skutecznego systemu zarządzania jakością, spełnienia wymagań klientów, wymagań przepisów prawnych i innych wymagań określonych przez samo przedsiębiorstwo.

ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego – określa wymagania, które mają wspierać przedsiębiorstwa zainteresowane osiąganiem i wykazywaniem wyraźnych efektów działalności środowiskowej poprzez nadzorowanie wpływu swoich działań, wyrobów i usług na środowisko. Dla skutecznych działań ukierunkowanych na ochronę środowiska konieczne jest ich prowadzenie właśnie w ramach uporządkowanego systemu zarządzania środowiskowego, który może być stosowany przez każdą organizację, niezależnie od jej wielkości, formy i rodzaju prowadzonej działalności.

Norma ISO 14001 to instrument ochrony środowiska funkcjonujący w oparciu o międzynarodowe standardy, którego wdrożenie stanowi potwierdzenie konsekwentnego zaimplementowania wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Celem systemu środowiskowego opartego na normie ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie i poprawa efektów działalności środowiskowej oraz przygotowanie do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.

Norma ISO 22000 ma zastosowanie we wszystkich organizacjach w łańcuchu dostaw żywności, od produkcji i przetwórstwa żywności po dostawców materiałów opakowaniowych, środków czyszczących, dodatków spożywczych, dostawców usług transportowych,  usług ochrony przed szkodnikami w obiektach branży spożywczej i innych. Łączy, m.in. wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności zawarte w Codex Alimentarius (zasady systemu HACCP), Dobrych Praktykach Produkcyjnych (GMP) i Dobrych Praktykach Higienicznych (GHP), odwołując się do wymagań specyfikacji technicznych ISO/TS ISO 22002-x. Zwraca uwagę na aspekt obrony żywności i przeciwdziałanie jej zafałszowaniom.

System zgodny z ISO 22000 zapewnia skuteczne zarządzanie w celu kontrolowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, minimalizowania ryzyka i gwarancji produkcji bezpiecznej żywności. Wpływa na obniżenie kosztów produkcji, zwrotów czy reklamacji klientów.

Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące planowania, funkcjonowania, monitorowania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania, aby w przypadku wystąpienia zakłóceń w prowadzonych działaniach biznesowych być na nie przygotowanym, zmniejszyć ich oddziaływanie na organizację, odpowiednio reagować i być w stanie odtworzyć działania.

System zarządzania zgodny z ISO 22301 pozwala, w aspekcie operacyjnym, tworzyć przewagę konkurencyjną, chronić i wzmacniać  reputację i wiarygodność oraz budować odporność organizacyjną. W aspekcie finansowym pomaga ograniczyć ekspozycję na ryzyko prawne i finansowe oraz zmniejszyć bezpośrednie i pośrednie koszty zakłóceń w działaniach organizacji.

Norma ISO/IEC 27001 jest standardem, który pomaga organizacjom stworzyć odpowiednie warunki ochrony informacji, tzn. adekwatne do ryzyka utraty, zniszczenia lub odtajnienia informacji. Ochrona ta nie ogranicza się tylko do informacji przechowywanych w formie elektronicznej na komputerze, lecz dotyczy wszystkich informacji przetwarzanych w dowolnej formie, np. zapisanych na papierze, przechowywanych w formie elektronicznej na dowolnym nośniku informacji, przetwarzanych w różnych systemach informatycznych i środowiskach przetwarzania, przesyłanych pocztą tradycyjną oraz elektroniczną, przedstawianych na obrazach i filmach, zapisanych na nagraniach dźwiękowych lub przekazywanych w trakcie rozmowy.

Norma ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania”, wydana 12 marca 2018 r., została opracowywana w oparciu o standard OHSAS 18001. Jednocześnie jest zapewniona jej pełna integracja z innymi normami dotyczącymi zarządzania (tzw. „nowe podejście” w ramach standaryzacji systemów zarządzania – struktura wg Aneksu SL), np. ISO 9001:2015 czy ISO 14001:2015. Integracja ta ma zapewnić łatwą budowę zintegrowanych systemów zarządzania.

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001 jest strategiczną decyzją organizacji. Decyzja ta na lata wyznacza sposób myślenia o bezpieczeństwie i higienie w organizacji, w oparciu o aktualny standard dotyczący BHP. Norma zachęca do przyjęcia podejścia prewencyjnego związanego z bhp. Umiejętność zarządzania tymi zagadnieniami jest kluczem do zrozumienia celowości wdrażania tej normy. 

Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wyspecyfikowane w normie są uzupełniające do wymagań prawnych.

Normę ISO 45001 mogą stosować organizacje w celu spełnienia oczekiwań stron zainteresowanych, w tym pracowników, a także w celu spełnienia wymagań prawnych oraz innych wymagań.

Wydanie nowej normy ISO 45001 pozwoli na zastąpienie standardu OHSAS 18001 oraz normy PN-N 18001.

Podane w normie wymagania są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość i profil działania.

Stworzona przez International Organization for Standardization (ISO) norma ISO 50001:2018 została tak opracowana, aby ułatwić zintegrowanie jej z normą ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Obejmuje ona wymagania z których wynika między innymi konieczność ustalania polityki i celów organizacji w zakresie zarządzania energią, osiągania celów energetycznych oraz doskonalenie systemu zarządzania. Potwierdzeniem zgodności z wymaganiami normy ISO 50001, jest certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Norma ISO 50001:2018 System Zarządzania Energią – Wymagania i wytyczne stosowania jest nowym standardem. Jest możliwa do wdrożenia w każdym typie organizacji i w każdej branży przemysłowej. Szczególnie, w związku z pojawieniem się Ustawy o efektywności energetycznej, może być wykorzystywana jako narzędzie systemowe do spełnienia wymagań ww. Ustawy, która dotyczy firm z branży energetycznej oraz jednostek finansów publicznych.

Sprawne wdrożenie narzędzi zaprezentowanych w normie ISO 50001 może ułatwić organizacji systemowe podejście do wdrożenia wymagań Ustawy dotyczącej efektywności energetycznej.

Program FSSC 22000 to swego rodzaju system zarządzania  opracowany przez Fundację FSSC (Food Safety System Certification) z Holandii, który ma wspierać zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

Certyfikacja FSSC 22000 umożliwia organizacjom wykorzystanie standardu do spełnienia wymagań globalnych sieci handlowych czy wiodących firm spożywczych w ramach jednego, uznanego międzynarodowo systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw żywności. Jest w pełni uznawany przez GFSI (Global Food Safety Initiative) i traktowany na równi z certyfikacją IFS czy BRCGS.

Pełny zakres akredytacji dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania nr AC 014 dostępny jest tutaj.

Na podstawie odrębnej akredytacji nr PL-V-0006 wykonujemy:

EMAS – systemu ekozarządzania i audytu jest systemem w pełni zgodnym z międzynarodową normą ISO 14001, rozszerzonym  o   dodatkowe kryteria np. związane z  identyfikacją aspektów środowiskowych, wykazaniem środowiskowej zgodności prawnej, aktywnym zaangażowaniem pracowników, prowadzeniem otwartej komunikacji z otoczeniem oraz udostępnianiem publicznie informacji środowiskowych.

Zweryfikowany systemu EMAS daje możliwość poprawy efektywności poprzez optymalizację zużycia surowców i energii, jak również pozwala na wykazanie  swoich  rzeczywistych oddziaływań na środowisko i poprawę pozycji konkurencyjnej oraz wartości organizacji na rynku.

Przepisy prawne zobowiązują przedsiębiorców wystawiających dokumenty potwierdzające recykling (DPR), a także dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych (EDPR), do poddania się rocznemu audytowi zewnętrznemu.

Poprzez przeprowadzenie rocznego audytu przedsiębiorca potwierdza swoją zgodność w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych oraz weryfikuje poprawność wystawionych dokumentów DPR i/lub EDPR. Dzięki temu przedsiębiorca uwiarygadnia swoją ocenę rzetelnego recyklera wobec organów publicznych, a także wobec klientów, dostawców oraz organizacji odzysku.

Stworzyliśmy własne narzędzie informatyczne – Aplikację AZO, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprawnie i rzetelnie sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów podlegających audytowi. Oferujemy również bezpłatny dostęp do Aplikacji AZO naszym klientom, którzy, dzięki wbudowanemu modułowi integracyjnemu, mogą samodzielnie importować dane z BDO oraz poddawać je wewnętrznej kontroli zgodności z dokumentami DPR lub EDPR.

Podstawę prawną przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania stanowią przepisy zawarte w rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688 z późn. zm.).

Audyt organizacji odzysku przeprowadza się w jej siedzibie.

Audyt przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania przeprowadza się we wszystkich zakładach przetwarzania danego podmiotu oraz w miejscu, gdzie przedsiębiorca przechowuje dokumentację.

Pełny zakres akredytacji Weryfikatora EMAS nr PL-V-0006 dostępny jest tutaj.

Realizujemy certyfikacje systemów zarządzania poza posiadanymi akredytacjami. Mimo braku nadzoru ze strony PCA, ocenę takich systemów zarządzania wykonujemy z taką samą starannością i rzetelnością, jak w przypadku systemów akredytowanych, wykorzystując nasze kompetencje, wiedzę i wieloletnie doświadczenie w auditowaniu.

Oferta nieakredytowana obejmuje m.in.:

Norma ISO 37001 jest nakierowana na proaktywny i powszechny udział wszystkich osób i instytucji w zwalczaniu korupcji. Może to być osiągnięte dzięki odpowiedniemu zarządzaniu działaniami przeciwdziałającymi temu zjawisku. Tworząc kulturę uczciwości, przejrzystości, otwartości i zgodności można wypracować standardy będące wzorem dla innych podmiotów.
Norma może być stosowana w organizacjach każdej wielkości, funkcjonujących w różnych sektorach, w tym publicznym, prywatnym oraz non-profit (nie nastawionym na zysk).

Norma ISO 37120 definiuje zestaw 100 wskaźników (46 podstawowych oraz 54 dodatkowe), podzielonych na 17 tematów, które dotyczą wielu obszarów funkcjonowania miast różnej wielkości: gospodarka, edukacja, energia, środowisko, finanse, zarządzanie kryzysowe, organy samorządowe, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, bezdomność, odpady stałe, telekomunikacja i innowacje, transport, planowanie przestrzenne, gospodarka ściekowa, gospodarka wodna i kanalizacyjna.

Warunkiem podejścia do certyfikacji systemu jest jego wdrożenie we wszystkich 17 obszarach.

Polskie wydanie normy to PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”. Przewodnik ten zawiera wytyczne dotyczące personelu, pomieszczeń, wyposażenia, surowców i materiałów opakowaniowych, produkcji, wyrobu gotowego, laboratorium kontroli jakości, podwykonawstwa, reklamacji i wycofań z rynku, auditów wewnętrznych oraz dokumentacji.

Norma EN 15224 ma on zastosowanie we wszystkich organizacjach medycznych: badawczych, kształceniowych oraz tych, które realizują procesy kliniczne bezpośrednio związane z pacjentem, czyli laboratoriach, pracowniach diagnostycznych, klinikach, szpitalach, ambulatoriach, specjalistycznych i podstawowej opiece zdrowotnej.

Pomaga stworzyć organizacjom odpowiednie warunki do opieki medycznej, działalności naukowo-badawczej, kształceniowej, jak również dla ochrony informacji, szczególnie danych wrażliwych dotyczących pacjenta, chronionych prawami pacjenta, przepisami o ochronie danych osobowych.

Norma ISO 13485 jest dedykowana producentom wyrobów medycznych chcącym wykazać zgodność wyrobu medycznego z unijnymi przepisami prawnymi.

ISO 13485 opisuje wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w firmach zajmujących się produkcją wyrobów medycznych i powiązanych z nimi usług. Ma na celu ułatwienie zharmonizowania wymagań przepisów prawa dotyczących wyrobów medycznych z systemami zarządzania jakością.

Każdy producent zajmujący się procesami przetwarzania odpadów w celu ich odzysku powinien wdrożyć system zarządzania, który ma umożliwiać wykazanie zgodności z kryteriami utraty statusu odpadu.

Wdrożony system zarządzania podlega ocenie – weryfikacji, którą może przeprowadzić wyłącznie niezależna, akredytowana zgodnie z rozporządzeniem WE nr 765/2008, jednostka oceniająca zgodność lub akredytowany weryfikator środowiskowy (EMAS). Weryfikacja systemu zarządzania, którą przeprowadza się co 3 lata, ma potwierdzić spełnianie przez recyklera określonych przepisami właściwego rozporządzenia UE kryteriów utraty statusu odpadu.

 

Norma ISO 37001 jest nakierowana na proaktywny i powszechny udział wszystkich osób i instytucji w zwalczaniu korupcji. Może to być osiągnięte dzięki odpowiedniemu zarządzaniu działaniami przeciwdziałającymi temu zjawisku. Tworząc kulturę uczciwości, przejrzystości, otwartości i zgodności można wypracować standardy będące wzorem dla innych podmiotów.
Norma może być stosowana w organizacjach każdej wielkości, funkcjonujących w różnych sektorach, w tym publicznym, prywatnym oraz non-profit (nie nastawionym na zysk).

Norma ISO 37120 definiuje zestaw 100 wskaźników (46 podstawowych oraz 54 dodatkowe), podzielonych na 17 tematów, które dotyczą wielu obszarów funkcjonowania miast różnej wielkości: gospodarka, edukacja, energia, środowisko, finanse, zarządzanie kryzysowe, organy samorządowe, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, bezdomność, odpady stałe, telekomunikacja i innowacje, transport, planowanie przestrzenne, gospodarka ściekowa, gospodarka wodna i kanalizacyjna.

Warunkiem podejścia do certyfikacji systemu jest jego wdrożenie we wszystkich 17 obszarach.

Polskie wydanie normy to PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”. Przewodnik ten zawiera wytyczne dotyczące personelu, pomieszczeń, wyposażenia, surowców i materiałów opakowaniowych, produkcji, wyrobu gotowego, laboratorium kontroli jakości, podwykonawstwa, reklamacji i wycofań z rynku, auditów wewnętrznych oraz dokumentacji.

Norma EN 15224 ma on zastosowanie we wszystkich organizacjach medycznych: badawczych, kształceniowych oraz tych, które realizują procesy kliniczne bezpośrednio związane z pacjentem, czyli laboratoriach, pracowniach diagnostycznych, klinikach, szpitalach, ambulatoriach, specjalistycznych i podstawowej opiece zdrowotnej.

Pomaga stworzyć organizacjom odpowiednie warunki do opieki medycznej, działalności naukowo-badawczej, kształceniowej, jak również dla ochrony informacji, szczególnie danych wrażliwych dotyczących pacjenta, chronionych prawami pacjenta, przepisami o ochronie danych osobowych.

Norma ISO 13485 jest dedykowana producentom wyrobów medycznych chcącym wykazać zgodność wyrobu medycznego z unijnymi przepisami prawnymi.

ISO 13485 opisuje wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w firmach zajmujących się produkcją wyrobów medycznych i powiązanych z nimi usług. Ma na celu ułatwienie zharmonizowania wymagań przepisów prawa dotyczących wyrobów medycznych z systemami zarządzania jakością.

Każdy producent zajmujący się procesami przetwarzania odpadów w celu ich odzysku powinien wdrożyć system zarządzania, który ma umożliwiać wykazanie zgodności z kryteriami utraty statusu odpadu.

Wdrożony system zarządzania podlega ocenie – weryfikacji, którą może przeprowadzić wyłącznie niezależna, akredytowana zgodnie z rozporządzeniem WE nr 765/2008, jednostka oceniająca zgodność lub akredytowany weryfikator środowiskowy (EMAS). Weryfikacja systemu zarządzania, którą przeprowadza się co 3 lata, ma potwierdzić spełnianie przez recyklera określonych przepisami właściwego rozporządzenia UE kryteriów utraty statusu odpadu.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Posiadanie systemu zarządzania w zakresie USO, zweryfikowanego przez niezależną firmę zewnętrzną umożliwia:

 • potwierdzenie prawidłowego kwalifikowania przetwarzanych odpadów a tym samym stanowi dowód
 • spełnienia obligatoryjnych wymagań prawnych (dyrektywa i rozporządzenia UE, ustawa o odpadach i akty wykonawcze);
 • uwiarygodnienie wizerunku rzetelnego recyklera wobec organów publicznych, klientów, dostawców oraz innych zainteresowanych podmiotów obrotu gospodarczego;
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynkach Unii Europejskiej;
 • uproszczenie w prowadzeniu ewidencji odpadów oraz w transporcie surowców pozbawionych statusu odpadów.

Podstawowe informacje

Standard: Protection – Reliability – Safety (Ochrona-Niezawodność-Bezpieczeństwo), autorski program PRS, stanowi wsparcie w przygotowaniu organizacji do zapanowania nad zagrożeniami spowodowanymi różnego rodzaju chorobami zakaźnymi. Znajduje zastosowanie w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy specyfikę prowadzonej działalności. Jego wdrożenie umożliwia prowadzenie efektywnych działań profilaktycznych i zapobiegających wystąpieniu zakażeń, w tym minimalizowanie ryzyka zakażeń w chwili wystąpienia stanu wyjątkowego.

Po wdrożeniu Standardu PRS w organizacji przeprowadzany jest audyt, który ma na  celu zweryfikowanie stopnia wprowadzenia wymagań PRS. Organizacja otrzymuje również prawo posługiwania się znakiem certyfikacji poświadczającym wdrożenie Standardu PRS.

Certyfikat stanowi dla organizacji, jej klientów i innych stron zainteresowanych, obiektywny dowód podejmowania przez certyfikowaną organizację skutecznych działań dla minimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń, w tym zapobiegania zakażeniom, potwierdzenia gotowości do reagowania w przypadku stwierdzenia zakażeń lub wystąpienia stanu epidemii itp.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji Standardu PRS:

 • poprawa odporności organizacji na ryzyka wystąpienia zakażeń,zachowanie ciągłości działania w przypadku wystąpienia zakażeń,
 • zwiększenia stabilności funkcjonowania organizacji,
 • minimalizowanie strat finansowych spowodowanych m.in. przerwami w pracy,
 • zdolność do spełnienia wymagań prawnych w zakresie chorób zakaźnych oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia – WHO,
 • zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego kontrahentów organizacji i stron zainteresowanych,
 • przygotowanie na kontrole klientów, kooperantów, organów administracyjnych i instytucji kontrolnych,
 • większa wiarygodność organizacji w otoczeniu biznesowym a tym samym poprawa konkurencyjności na rynku.

PRS S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  +48 58 75 11 273 
      +48 58 75 11 286
fax: 58 34 17 769
email: dc@prs.pl

Korzyści wynikające z certyfikacji

Dokumenty i informacje związane

Skip to content