Polityka jakości PRS

Działalność Polskiego Rejestru Statków S.A. ukierunkowana jest na zapewnienie bezpieczeństwa życia ludzkiego i mienia na morzu i wodach śródlądowych, bezpieczeństwa obiektów budowlanych, sieci inżynierskich, instalacji i urządzeń przemysłowych, a także na ochronę środowiska naturalnego.

Polityka jakości realizowana jest w oparciu o strategiczne cele jakości, obejmujące:

  • tworzenie i rozwój Przepisów, które zapewniają niezbędny poziom bezpieczeństwa, ochronę środowiska naturalnego oraz umożliwiają stosowanie optymalnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych,
  • prowadzenie nadzorów, które zapewniają, że objęte nimi obiekty spełniają wymagania odnośnych Przepisów PRS, konwencji międzynarodowych, przepisów państwowych oraz standardów technicznych, a także wymagania oraz oczekiwania klienta,
  • umacnianie pozycji i marki PRS na rynku polskim i międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w organizacjach międzynarodowych oraz utrzymywanie stosownych upoważnień i uznań,
  • rozszerzanie prowadzonej działalności na inne obszary, w których PRS posiada wymagane kompetencje,
  • pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz środków materialnych, umożliwiających świadczenie usług na wymaganym poziomie jakościowym,
  • podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez doskonalenie Przepisów, procedur nadzorczych oraz szkolenie pracowników,
  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu okrętowego,
  • doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Dodatkowo, w celu realizacji polityki jakości, określane są szczegółowe cele jakości dla procesów.

Zarząd PRS zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji polityki jakości.

Odpowiedzialność za osiąganie strategicznych celów jakości spoczywa na wszystkich pracownikach Polskiego Rejestru Statków S.A.

Za Zarząd
Polskiego Rejestru Statków S.A.
dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki

Środkiem do realizacji polityki jakości jest funkcjonujący od 1992 r. system zarządzania jakością.

System zarządzania jakością oparty jest na wymaganiach norm: ISO 9001, EN ISO/IEC 17020 oraz publikacji NATO – AQAP 2110.

Prawidłowe i efektywne działanie systemu zarządzania jakością jest potwierdzane corocznymi auditami przeprowadzanymi przez instytucje zewnętrzne.

W 2011 r., po wszechstronnym audycie przeprowadzonym przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, akredytowaną jednostkę certyfikującą autoryzowaną przez IACS, Polski Rejestr Statków otrzymał Zaświadczenie Zgodności swojego systemu zarządzania z Wymaganiami systemu zarządzania jakością IACS (Quality Management System Requirements – QMSR), co było kluczowym warunkiem ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu. Z dniem 3 czerwca 2011 r., po 11-letniej przerwie, PRS został ponownie przyjęty do IACS.

Skip to content