Okręty wojenne oraz jednostki i obiekty specjalne

Zakres usług świadczonych przez PRS (Polski Rejestr Statków) w odniesieniu do okrętów wojennych oraz jednostek i obiektów specjalnych jest bardzo szeroki. Obejmuje: sprawowanie nadzoru klasyfikacyjnego, nadzoru związanego ze spełnieniem wymagań konwencji, certyfikację oraz uznawanie materiałów i wyrobów, uznawanie firm, opracowywanie ekspertyz i opinii, opiniowanie norm i dokumentów normatywnych dotyczących okrętów wojennych i innej wojskowej techniki morskiej, prowadzenie szkoleń z zakresu projektowania, budowy, nadzorów, prób i certyfikacji okrętów i specjalnej infrastruktury okrętowej, nadzór nad utylizacją okrętów i jednostek specjalnych.

PRS rozpatruje dokumenty dotyczące:

 • przewozu ładunków specjalnych,
 • przewozu ładunków niebezpiecznych i szkodliwych,
 • rozmieszczenia i mocowania ładunków specjalnych, w tym środków desantowych, uzbrojenia i innych na specjalne wymagania,
 • pomieszczeń załogowych i specjalnych wg wymagań zamawiającego,
 • środków amfibijnych i ułatwiających wodowanie i rozładunki na brzegu i głębokiej wodzie,
 • wojskowej techniki morskiej.

Oferta PRS dotyczy:

 • okrętów bojowych, pomocniczych i bazowych środków pływających, a także specjalnych i nietypowych
 • jednostek i obiektów pływających wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną, w tym okrętowej infrastruktury lotniczej oraz
 • okrętowej infrastruktury do przeładunków;
 • sprzętu, systemów i urządzeń do prowadzenia prac podwodnych, w tym komór dekompresyjnych i zespołów komór różnych typów i przeznaczenia, dzwonów nurkowych;
 • pojazdów i obiektów podwodnych wraz z osprzętem i infrastrukturą;
 • systemów transportu morskiego, w tym kontenerów specjalnego przeznaczenia;
 • sprzętu i systemów ratunkowych i ratowniczych, w tym do podwodnych prac ratowniczych (m.in. przylgni ratowniczych OP);
 • specjalnych systemów napędowo-energetycznych nowej konstrukcji;
 • specjalnych źródeł energetycznych nowej generacji, w tym ogniw paliwowych;
 • materiałów i wyposażenia dla okrętów i innych jednostek pływających specjalnego przeznaczenia;
 • różnego typu i przeznaczenia instalacji lądowych i podwodnych, w tym instalacji podmorskich;
 • obiektów przemysłowych, budowli specjalnych, dróg i powierzchni utwardzonych różnego typu i przeznaczenia.

Nadzór klasyfikacyjny nad okrętami wojennymi prowadzony jest na zgodność z Przepisami klasyfikacji i budowy okrętów wojennych, a nad jednostkami i obiektami specjalnymi – na zgodność z mającymi zastosowanie przepisami PRS.

Polski Rejestr Statków swoje przepisy, procedury i publikacje dotyczące okrętów wojennych opracowuje w ścisłej współpracy z MW RP, Strażą Graniczną i innymi strukturami MON i MSWiA, ujmując w nich obowiązujące standardy, normy i procedury wojskowe oraz cywilne, tak narodowe jak i międzynarodowe, w tym NATO, UE i ONZ.

Jeżeli w zamówieniu na budowę, przebudowę, odbudowę okrętu, jednostki lub obiektu specjalnego określone są dodatkowe wymagania techniczne, to są one uwzględniane w procesie rozpatrywania dokumentacji i nadzoru na zgodność ze wskazanymi standardami.

Nadzór związany ze spełnieniem wymagań konwencji prowadzony jest na zgodność z wymaganiami międzynarodowych konwencji i kodeksów, przede wszystkim SOLAS, COLREG, LOAD LINE, TONNAGE MEASUREMENT, MARPOL, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), dyrektyw i wytycznych Wspólnoty Europejskiej (UE), a także przepisów państwa bandery.

PRS dokonuje ponadto zatwierdzenia dokumentacji na zgodność ze standardami militarnymi (m.in. normami obronnymi, dokumentami standaryzacyjnymi NATO) przywołanymi w wymaganiach taktyczno-technicznych dla okrętów i jednostek specjalnego przeznaczenia.

PRS może sprawować nad okrętem nadzór pełny lub ograniczony do określonego obszaru.

Zależnie od zakresu upoważnienia udzielonego PRS przez Administrację państwa bandery lub władze marynarki wojennej, PRS wystawia jednostkom pływającym:

 • dokumenty końcowe (w formie Świadectwa, Certyfikatu lub innej), które jednostka pływająca powinna posiadać, aby mogła być dopuszczona do eksploatacji przez odpowiednie władze, lub
 • dokumenty pośrednie (w formie sprawozdań z przeglądu lub prób), które stanowią częściową lub pełną podstawę techniczną do wystawienia końcowych dokumentów przez Administrację państwa bandery.

PRS prowadzi certyfikację: urządzeń ochrony środowiska morskiego, urządzeń i środków ratunkowych, urządzeń radiowych, środków sygnałowych i urządzeń nawigacyjnych, sprzętu ochrony przeciwpożarowej, urządzeń specjalnych, urządzeń dźwignicowych, a także certyfikację okrętowej infrastruktury lotniczej, VERTREP, systemów przeładunku w morzu i innych, w zależności od potrzeb zlecającej nadzór marynarki wojennej.

PRS prowadzi także nadzory techniczne nad będącymi w budowie, modernizacji, przebudowie, odbudowie lub remoncie obiektami pływającymi nieobjętymi wymaganiami przepisów. Na zlecenie armatora/zamawiającego, PRS może prowadzić armatorski nadzór techniczny nad takim obiektem w zakresie określonym w umowie. W wyniku przeprowadzonego nadzoru technicznego PRS wystawia Orzeczenie techniczne o zdatności do pływania lub inny dokument określony w umowie.

Konsultacji dotyczących dokumentacji technicznej wymaganej przy nadzorze nad nowymi budowami, przebudowami i/lub odbudowami oraz zasad prowadzenia nadzoru nad okrętami i jednostkami specjalnymi w eksploatacji udziela Służba Nadzorów Okrętów Wojennych. W odniesieniu do jednostek pomocniczych i specjalnego przeznaczenia Służba Nadzorów Okrętów Wojennych koordynuje współpracę i współdziała z innymi inspektoratami PRS.

Naszą działalność prowadzimy zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością oraz zgodnie z normą AQAP 2110. Posiadamy kod NCAGE nr 0654H będący wyróżnikiem naszej instytucji w Systemie Kodyfikacji NATO.

PRS jest przygotowany do realizacji prac o charakterze niejawnym, spełniając wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych:

Potwierdzające to świadectwa wydane zostały przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W sprawie nadzoru nad okrętami wojennymi oraz jednostkami i obiektami specjalnymi prosimy o kontakt z Służbą Nadzorów Okrętów Wojennych (ow@prs.pl, tel. 58 751 11 17) lub Inspektoratem Nadzoru Statków Morskich (kn@prs.pl, tel. 58 751 11 48), albo najbliższą Placówką lub Przedstawicielstwem PRS, skąd można uzyskać niezbędne informacje. Wymaganym dokumentem dla objęcia nadzorem jednostki jest formularz Zgłoszenie do objęcia nadzorem klasyfikacyjnym lub konwencyjnym, który po wypełnieniu należy odesłać do PRS.

Oddanie okrętu pod nadzór towarzystwa klasyfikacyjnego – PRS i posiadanie przez okręt jego klasy przynosi korzyści eksploatacyjne i ekonomiczne:

 • Okręt posiada wymagane dokumenty klasyfikacyjne upoważniające do zawijania do portów, przechodzenia przez akweny ograniczone, etc.
 • Okręt spełnia odpowiednie normy i przepisy międzynarodowe, w tym wymagania konwencji IMO, potwierdzone wystawionymi przez PRS świadectwami zgodności, co pozwala jednostce działać na wodach międzynarodowych i wewnętrznych sojuszników i partnerów. W przypadku potrzeby wystawienia aktualnych świadectw pomiarowych, kanałowych etc. sporządzenie ich nie wymaga czasu i wysokich nakładów.
 • Włączenie towarzystwa klasyfikacyjnego do odbiorów u producentów wyposażenia pozwoli na uzyskanie pełnej dokumentacji z procesu projektowania, doboru, wykonania i odbioru materiałów, produkcji podzespołów i prób kompletnych urządzeń, a także zagwarantuje uzyskanie dokumentacji m.in. materiałowo-konstrukcyjnej i technologicznej od zagranicznych dostawców, co zwykle nie ma miejsca przy zastępczym odbiorze zagranicznym.
 • Pozostawanie przez okręt pod nadzorem PRS umożliwia uzyskanie znacznych upustów i korzystnych stawek ubezpieczeniowych w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność ubezpieczenia okrętu i załogi na czas trwania misji, szczególnie poza granicami kraju.
 • Przy sprzedaży jednostek wycofanych z eksploatacji, a wcześniej nadzorowanych i posiadających klasę towarzystwa klasyfikacyjnego, można uzyskać zdecydowanie wyższe kwoty.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Inspektorat Nadzoru Okrętów Wojennych
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  +48 58 75 11 117
email: ow@prs.pl

Skip to content