Analizy i ekspertyzy

Polski Rejestr Statków oferuje usługi związane z nadzorem w zakresie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych, takich jak budowa i przebudowa statków, realizacja inwestycji przemysłowych nowych i modernizowanych, w przypadkach finansowania tych projektów nie ze środków własnych, lecz z innych źródeł, np.:

 • z zaliczki podmiotu finansującego inwestycję uruchamianej po osiągnięciu odpowiedniego stopnia gotowości inwestycji,
 • z przedmiotowego kredytu bankowego przeznaczonego na realizację części projektu inwestycyjnego,
 • gdy uruchomienie wyżej podanych źródeł finansowania wymaga gwarancji, poręczeń czy kontrgwarancji.

Oferta skierowana jest do banków, instytucji gwarancyjnych, poręczycieli, w tym towarzystw ubezpieczeniowych, instytucji finansowych.

W ramach powyższych usług, realizowanych w formie regularnych inspekcji, przeprowadzamy m.in. następujące czynności:

 • wykonujemy ocenę stopnia przygotowania wykonawcy do terminowego i jakościowego wykonania inwestycji lub jej części,
 • wykonujemy ocenę budżetu realizacji inwestycji pod kątem uwzględnienia założonych wydatków,
 • dokonujemy weryfikacji zleceń płatniczych realizowanych ze środków podlegających nadzorowi,
 • wykonujemy ocenę stopnia zaawansowania projektu i postępu prac,
 • przeprowadzamy ocenę ryzyka wykonawcy inwestycji oraz zagrożeń związanych z ogólną sytuacją ekonomiczno-finansową i organizacyjną wykonawcy oraz identyfikujemy obszary ryzyka,
 • sukcesywnie dokonujemy oceny zdolności kredytowej wykonawcy w okresie finansowania inwestycji z zaliczek lub z udostępnienia przez bank transz kredytowych,
 • dokonujemy weryfikacji planu przepływu środków finansowych w powiązaniu z harmonogramem realizacji inwestycji i występującymi zakłóceniami cyklu realizacji,
 • mając na względzie bezpieczeństwo środków skierowanych przedmiotowo na realizację określonego zadania, na bieżąco przekazujemy
 • stosowne informacje wykonawcy inwestycji, jak i podmiotowi finansującemu, gwarantowi lub poręczycielowi,
 • przypadkach realizacji inwestycji na potrzeby własne inwestora dokonujemy analizy finansowej projektu inwestycyjnego w celu określenia, czy wykorzystanie tego projektu generuje środki pieniężne wystarczające do obsługi zobowiązań kredytowych.

Stosowane uniwersalne procedury nadzoru techniczno-finansowego nad realizacją inwestycji finansowanych z obcych źródeł tworzą barierę bezpieczeństwa dla środków udostępnionych na konkretny cel i dają gwarancję ich prawidłowego wykorzystania w całym okresie finansowania inwestycji.

Polski Rejestr Statków (PRS) wykorzystując swoje ponad osiemdziesięcioletnie doświadczenie w branży okrętowej, dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz środkami oferuje nową usługę: wykonywanie ekspertyz oraz analiz technicznych na rzecz administracji, ubezpieczycieli, armatorów oraz osób fizycznych.

Ekspertyzy wykonywane przez PRS:

 • wycena wartości rynkowej obiektów pływających (statków morskich i śródlądowych),
 • opinia techniczna w odniesieniu do statków i innych obiektów pływających oraz urządzeń okrętowych,
 • ekspertyza techniczna w zakresie oceny przyczyn i wielkości szkód poawaryjnych obiektów pływających,
 • ocena stanu technicznego, wykonywana na zlecenie przyszłych właścicieli chcących dokonać zakupu nowych lub używanych urządzeń, wyrobów, jednostek pływających,
 • wykonywanie ekspertyz dotyczących możliwości produkcyjnych zakładów – ocena wyposażenia, technologii, kwalifikacji personelu do podjęcia określonej produkcji,
 • ekspertyzy dotyczące stanu technicznego konstrukcji stalowych, zbiorników itp. oraz stanu powłok antykorozyjnych,
 • ekspertyzy w zakresie wytrzymałości kadłubów statków, doków pływających i innych konstrukcji,
 • ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska na statkach i przemysłowych obiektach lądowych,
 • ekspertyzy w zakresie dostosowywania urządzeń elektrycznych do wymagań morskich na zgodność z przepisami PRS i innych towarzystw klasyfikacyjnych.

Ponadto:

 • na zlecenie użytkowników lub wykonawców instalacji, PRS wykonuje okresowe przeglądy techniczne platform pływających oraz wydaje stosowne Orzeczenia techniczne o zdatności do pływania,
 • opiniuje normy techniczne dotyczące urządzeń okrętowych i obiektów pływających.

PRS oferuje także przeprowadzanie analiz:

 • wytrzymałości konstrukcji statków w eksploatacji z wykorzystaniem opracowanego przez siebie programu. Zaawansowane metody obliczeniowe zastosowane w programie do określania wytrzymałości konstrukcji statku pozwalają na ustalenie minimalnych dopuszczalnych grubości elementów konstrukcji kadłuba, bazując na obliczeniowym poziomie naprężeń dla danej konstrukcji. Analiza wytrzymałości jest również narzędziem pozwalającym na racjonalizowanie zakresu remontu kadłuba konkretnej jednostki. Odpowiednie określenie koniecznych napraw kadłuba (ilości stali do wymiany) może przynieść znaczące oszczędności podczas remontu statku.
 • pomiarów jakości energii elektrycznej. Analizy pomiarów energii elektrycznej mogą przyczynić się do zwiększenia niezawodności działania instalacji okrętowych i wyeliminowania powstających zakłóceń prowadzących do powstawania awarii. Właściwa kontrola, rejestracja, analiza parametrów dotyczących jakości energii oraz stosowanie odpowiednich układów (filtrów) zmniejszających poziom zakłóceń systemu elektroenergetycznego na statkach przyczynia się do oszczędności paliwa, ochrony środowiska, a także przedłużenia żywotności urządzeń elektrycznych. Wymagania związane z dokonywaniem pomiarów parametrów energii elektrycznej sieci okrętowej zawierającej układy energoelektroniczne można znaleźć w wydanej przez PRS Publikacji Nr 25/P – Wymagania techniczne dla okrętowych układów energoelektronicznych.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Biuro Handlowe
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 348
email: oh@prs.pl

Skip to content