Biuletyn Informacji Publicznej

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Polskiego Rejestru Statków S.A. jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl/  będącym urzędowym publikatorem teleinformatycznym.

W celu uzyskania informacji udostępnionych w niniejszym serwisie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu. Menu serwisu jest widoczne na ekranie niezależnie od strony, którą w danej chwili się przegląda. Po prawej stronie umieszczone jest również logo Biuletynu Informacji Publicznej, którego naciśnięcie spowoduje otwarcie strony głównej BIP. 


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-08-27
Data udostępnienia informacji: 2003-08-27
Ostatnia aktualizacja: 2023-08-09

Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.

Organizację PRS S.A. określa ustawa o Polskim Rejestrze Statków.

Polski Rejestr Statków S.A. jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Gdańsku. W jego skład wchodzi Centrala i komórki terenowe. Komórkami Centrali są: służby, inspektoraty, biura, działy, sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy. Komórkami terenowymi są: placówki, agencje.

W działalności Polskiego Rejestru Statków S.A. wyodrębnia się następujące obszary: okrętowy – obejmujący nadzór i klasyfikację statków oraz innych obiektów pływających; pozaokrętowy – obejmujący certyfikację systemów jakości, certyfikację wyrobów, nadzory przemysłowe, szkolenia, doradztwo techniczne.

Organizację firmy opisuje Regulamin organizacyjny Polskiego Rejestru Statków S.A., styczeń 2014 ze zmianami.


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-22

Organy spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje

Ustawa o Polskim Rejestrze Statków określa w art. 17 władze PRS S.A.:

Art. 17.

Władzami PRS SA są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych określają ich kompetencje.

Postanowienia Statutu Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna dookreślają kompetencje poszczególnych organów.

Regulaminy: Zarządu oraz Rady Nadzorczej szczegółowo określają tryb działania tych organów.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Jacek Witt – Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Joanna Tołłoczko-Kulikowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Ewa Bartkowska – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Paweł Figarski – Członek Rady Nadzorczej
 • Alicja Rychter – Członek Rady Nadzorczej
 • Katarzyna Sobczak-Bergmann – Członek Rady Nadzorczej
 • Arkadiusz Tomczak – Członek Rady Nadzorczej
 • Bogusław Tybuś – Członek Rady Nadzorczej

Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Agnieszka Iwan-Rząska
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2024-04-15

Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.

Zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o Polskim Rejestrze Statków cel i przedmiot działalności PRS S.A. jest następujący:

Art. 9.

Celem PRS SA jest działanie na rzecz bezpieczeństwa statków, bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego.

Art. 10. 

Przedmiotem działalności PRS SA jest w szczególności:

 1. klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego,
 2. wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego,
 3. prowadzenie certyfikacji i szkoleń, stosownie do obowiązujących przepisów,
 4. prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów.

Art. 11.

 1. PRS SA, w zakresie działalności określonej w art. 9 i art. 10, prowadzi księgi rejestrowe oraz opracowuje szczegółowe wymagania techniczne pod nazwą „Przepisy klasyfikacji i budowy”.
 2. PRS SA potwierdza, w formie stosownych świadectw, spełnienie przez statki i inne obiekty wymagań przewidzianych normami krajowymi i międzynarodowymi.

Art. 12.

Techniczne rozstrzygnięcia PRS SA w zakresie klasyfikacji statków i innych obiektów są ostateczne.

Art. 13.

Uprawnienia PRS SA nie mogą naruszać uprawnień organów dozoru technicznego oraz organów administracji morskiej.

 

Zakres działalności Spółki określa Statut Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna:

§ 6

 1. Przedmiotem działalności Spółki, określonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków, jest:

1) klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego,
2) wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego,
3) prowadzenie certyfikacji i szkoleń stosownie do obowiązujących przepisów,
4) prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów.

     2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),
2) Produkcja silników i turbin z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
3) Produkcja statków i konstrukcji pływających (PKD 30.11.Z),
4) Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (PKD 30.12.Z),
5) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
6) Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z),
7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
9) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
10) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
11) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
12) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
13) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
14) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
15) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
16) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
17) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
18) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
19) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
23) Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
24) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
25) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
26) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
27) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
28) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
30) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
31) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
32) Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),
33) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),
34) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
35) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
36) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
37) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
38) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD. 62.02.Z),
39) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
40) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
41) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
42) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
43) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
44) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),
45) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, (PKD 68.20.Z),
46) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
47) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
48) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
49) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
50) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
51) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
52) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
53) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
54) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
55) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
56) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
57) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
58) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-22

Status prawny

Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A. określa:
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 966).

Status ten uregulowany jest aktami o charakterze formalnym i aktami regulującymi merytoryczną działalność instytucji.


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-26

Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.

Strukturę własnościową określa statut Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna. Stanowi on, że:

§7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.

§ 8

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych zero groszy) i dzieli się na 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000800000.
 2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostaną złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.
 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-06

Redakcja BIP

Roma Romańska-Bagińska
Główny Specjalista w Biurze Zarządu

Polski Rejestr Statków S.A. 
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
tel:  +48 58 75 11 329
fax: +48 58 34 60 392
email: r.romanska-baginska@prs.pl 


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-08-29
Data udostępnienia informacji: 2003-08-29
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-10

Skip to content