Polityka prywatności serwisu www.prs.pl

§ 1

Informacje ogólne

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wydawca serwisu www.prs.pl: Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku gen. Józefa Hallera 126; 80-416 Gdańsk, adres e-mail: mailbox@prs.pl (dalej: „PRS”).
 2. W sprawach dotyczących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez PRS Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@prs.pl,: +48 58 75 11 297, adres al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk.
 3. PRS zgodnie z prawem dba o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 5. PRS nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji.

§ 2

Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe PRS wykorzystuje do następujących celów:
 • monitorowania i prowadzenia statystyk;
 • prowadzenia działań marketingowych;
 • dostarczania i rozwijania produktów interaktywnych;
 • złożenia zapytania o ofertę, zapytania kontaktowego;
 • świadczenia usług interaktywnych;
 • oceny naszych usług;
 • prowadzenia procesów rekrutacyjnych;
 • przekazania zaufanym podmiotom trzecim, w tym Google LLC;
 • tworzenia i zarządzania Pani/Pana kontem lub kontami;
 • realizowania usług newslettera;
 • obsługi zapytań kierowanych przez udostępniane formularze i skrzynki email.
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PRS w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w szczególności:
 • dane pozyskane za pomocą formularzy, gdy jest Pani/Pan proszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – w oparciu o Pani/Pana zgodę, w celu adekwatnym do formularza (ankieta oceny klienta, odpowiedź na pytania przesłane przez formularz kontaktowy, subskrypcja newslettera itp.) przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania, lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dane pozyskane do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – gdyż są niezbędne do realizacji usługi (np. przeprowadzenia szkolenia) oraz w celu informowania o zmianach oraz nowych/podobnych usługach PRS (tzw. marketing bezpośredni usług własnych), które mogą Panią/Pana zainteresować, do czasu ustania współpracy lub wycofania przez Panią/Pana zgody, a w przypadku danych przetwarzanych do celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego przez przepisy prawne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dane kandydatów do pracy – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych – przez czas trwania procesu rekrutacyjnego w ramach którego aplikowała Pani/Pan na określone stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji w zależności od treści Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • przy realizowaniu tzw. prawnie uzasadnionych interesów, np. przyjęcie Pani/Pana zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

§ 3

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W razie niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, PRS nie będzie w stanie świadczyć  Pani/Panu usług, odpowiedzieć na Pani/Pana pytania, wysłać oferty, newslettera, dopasować treści witryny internetowej PRS do Pani/Pana zainteresowań, wykrywać nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalać usług.

§ 4

Prawa związane z przetwarzaniem przez PRS danych osobowych 

 1. Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem przez PRS Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawa do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego kontakt podano w § 1.

§ 5

Bezpieczeństwo danych

 1. Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Pani/Pan dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy PRS, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

§ 6

Przekazywanie danych innym podmiotom, przekazywanie poza EOG

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione także podmiotom z grupy kapitałowej PRS (spółkom zależnym) oraz oddziałom (polskim i zagranicznym).
 2. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy PRS (podmioty przetwarzające), tj. firmy marketingowe, księgowe, prawnicze i informatyczne.
 3. Pani/Pana dane mogą być przechowywane w serwisach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG oznacza wszystkie kraje UE plus Norwegię, Islandię i Liechtenstein), ponieważ PRS korzysta z zewnętrznych systemów, a to oznacza, że PRS może przekazywać dowolne dane przekazane przez Panią/Pana za pomocą stron internetowych lub aplikacji lub usług poza EOG.
 4. Przekazywanie danych na zewnątrz odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków zabezpieczających dostęp do nich przed nieuprawnionymi osobami.

 § 7

Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)

 1. W niektórych przypadkach PRS i dostawcy usług wykorzystują „pliki cookies”, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwola lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych PRS oraz określić efektywność działań marketingowych.
 2. Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

 § 8

Identyfikatory urządzeń – pliki cookie, adres IP i dane o ruchu sieciowym

 1. Jak większość stron internetowych, również serwis internetowy PRS, który właśnie Pani/Pana przegląda, może wykorzystywać „pliki cookies”. Stanowią one dane informatyczne wysyłane przez stronę internetową i przechowywane w urządzeniu końcowym (np. na twardym dysku komputera) użytkownika serwisu. Zazwyczaj są to proste pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiadomo, jaką stronę wyświetlać oraz można dostosować treści oferowane przez Wydawcę do Pani/Pana indywidualnych preferencji.
 2. Używając strony PRS wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie „plików cookies” oraz identyfikatorów urządzeń do realizacji usług. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na używanie przez nas cookies, powinna je Pani/Pan zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.
 3. Na naszych serwerach w automatycznym dzienniku zdarzeń prowadzony jest rejestr danych o ruchu sieciowym, takich jak Pani/Pana adres IP, informacje o urządzeniu.
Skip to content