Certyfikacja urządzeń ciśnieniowych -Dyrektywa 2014/68/UE – PED

Celem certyfikacji jest zweryfikowanie, czy dane urządzenie ciśnieniowe spełnia wymagania dyrektywy 2014/68/UE (w skrócie PED) i odpowiednich norm zharmonizowanych a tym samym, czy może zostać wprowadzone na rynek.

Obowiązkowej ocenie zgodności z dyrektywą 2014/68/UE podlegają wszystkie urządzenia ciśnieniowych, dla których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS jest większe niż 0,5 bara a także zespoły urządzeń ciśnieniowych, składające się z kilku urządzeń ciśnieniowych, zmontowanych tak, aby tworzyły razem scaloną i funkcjonalną całość, jeżeli są umieszczane przez wytwórcę na rynku i oddawane do eksploatacji jako zespół.

Urządzenia ciśnieniowe obejmują zbiorniki, instalacje rurowe, osprzęt zabezpieczający i osprzęt ciśnieniowy.

Zasady i tryb postępowania przy ocenie zgodności wyrobów na zgodność z dyrektywą 2014//68/UE oraz sposoby kwalifikowania technologii spajania metali opisane są w Programie oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych.

Materiały do pobrania

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content