Certyfikacja wyposażenia morskiego – Dyrektywa 2014/90/UE – MED

Certyfikacja wyposażenia morskiego oznacza zweryfikowanie, czy dane wyposażenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/90/UE, a tym samym czy może zostać umieszczone na statku. Dokonuje się tego poprzez ocenę zgodności danego wyposażenia z przepisami odpowiednich rezolucji IMO i norm dotyczących badań, zharmonizowanych z dyrektywą.

Wykaz wyrobów podlegających obowiązkowi oceny zgodności określony jest w aktualnie obowiązującym załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) i dzieli się na 8 grup:

1. środki ratunkowe
2. zapobieganie zanieczyszczaniu morza
3. środki ochrony przeciwpożarowej
4. wyposażenie nawigacyjne
5. wyposażenie radiokomunikacyjne
6. wyposażenie wymagane na mocy COLREG’72
7. inne wyposażenie bezpieczeństwa
8. wyposażenie zgodne z rozdziałem II-1 konwencji SOLAS: Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne).

Zasady i tryb postępowania przy ocenie zgodności wyrobów na zgodność z dyrektywą 2014/90/UE zwaną dyrektywą MED opisane są w Programie oceny zgodności wyposażenia morskiego.

Materiały do pobrania

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content