Certyfikacja maszyn – Dyrektywa 2006/42/WE – MAD

Zalecanym sposobem wykazania, że maszyna spełnia odnoszące się do niej zasadnicze wymagania dyrektywy 2006/42/WE (w skrócie MAD), jest zastosowanie norm zharmonizowanych dotyczących projektowania, eksploatowania i instalowania maszyn.

Ocenie zgodności z dyrektywą w sprawie maszyn – 2006/42/WE podlegają:

  • maszyny,
  • wyposażenie wymienne,
  • elementy bezpieczeństwa,
  • osprzęt do podnoszenia,
  • łańcuchy, liny i pasy,
  • odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu,
  • maszyny nieukończone.

W przypadku, gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV a element bezpieczeństwa w załączniku V dyrektywy MAD i oba zostały wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi oraz pod warunkiem, że normy te obejmują wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z następujących procedur certyfikacji:

  • procedurę oceny zgodności połączoną z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII dyrektywy;
  • procedurę badania typu WE przewidzianą w załączniku IX wraz z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII punkt 3;
  • procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

Jako jednostka certyfikująca prowadzimy procedury oceny zgodności maszyn a wykaz certyfikowanych przez nas maszyn zawiera Lista grup wyrobów ocenianych na zgodność z MAD.

Materiały do pobrania

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content