Certyfikacja prostych zbiorników ciśnieniowych – Dyrektywa 2014/29/UE – SPVD

Certyfikacja oznacza ocenę zgodności zbiornika z odpowiednimi, zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie 2014/29/UE (w skrócie SPVD) i służy zapewnieniu skutecznej ochrony użytkowników końcowych i osób trzecich.

Wymaganie obejmuje proste zbiorniki ciśnieniowe produkowanych seryjnie, które są nowe na rynku unijnym w chwili wprowadzania do obrotu, tj. nowe proste zbiorniki ciśnieniowe wyprodukowane przez producenta mającego siedzibę na terytorium Unii lub proste zbiorniki ciśnieniowe, bez względu na to, czy są one nowe czy używane, importowane z państwa trzeciego.

Prostym zbiornikiem ciśnieniowym, zgodnie z definicją dyrektywy 2014/29/UE, określa się zbiornik spawany podlegający nadciśnieniu wewnętrznemu powyżej 0,5 bara, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu i nie przeznaczony do ogrzewania płomieniem.

Zasady i tryb postępowania przy ocenie zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych z dyrektywą 2014/29/UE oraz sposoby kwalifikowania technologii spajania metali opisane są w Programie oceny zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych.

Materiały do pobrania

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content