Aktualności

Uroczyste 155. zebranie sekcji MEPC w Ośrodku IMO przy PRS

W dniu 3 października 2023 r. odbyło się w Polskim Rejestrze Statków S.A. 155. zebranie krajowej sekcji Komitetu Ochrony Środowiska Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO – MEPC, działającej w ramach Ośrodka ds. IMO.

W spotkaniu wzięło udział liczne grono ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa polskiej branży morskiej, w tym firmy armatorskie, porty morskie Szczecina i Świnoujścia, Gdyni i Gdańska, stocznie, uczelnie morskie, uniwersyteckie i politechniczne polskiego Wybrzeża, naukowe jednostki badawcze i administrację morską RP.

W spotkaniu uczestniczyli również pani Anna Gruszczyńska z Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego, Departamentu Gospodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruktury oraz Aleksander Łęgowski, dyrektor Pionu Okrętowego PRS S.A.

Spotkaniu przewodniczył kierownik Ośrodka ds. IMO i przewodniczący sekcji MEPC, dr inż. Krzysztof Kołwzan, przy współudziale Sekretarza Sekcji MEPC, Beaty Gałeckiej i specjalistki Ośrodka ds. IMO, Hanny Słąba. W spotkaniu brała również czynny udział zastępca kierownika Ośrodka ds. IMO i Przewodnicząca Sekcji MSC, adwokat Aleksandra Lubowska.

W związku z 50. rocznicą uchwalenia Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza, MARPOL 73/78, oraz w nawiązaniu do wyznaczenia przez IMO tematu Światowego Dnia Morza w 2023 r. jako: „50 lat Konwencji MARPOL – nasze zaangażowanie trwa”, pierwszą część zebrania poświęcono zagadnieniom związanym z tymi wydarzeniami. Pani Lubowska przypomniała zgromadzonym list sekretarza generalnego IMO Pana Kitaca Lima na Światowy Dzień Morza 2023 r., którego treść dostępna jest pod linkiem: https://prs.pl/wp-content/uploads/2024/06/dm_przemwienie_sekretarza_generalnego_na_2023_rok.pdf

Następnie zapoznano zgromadzonych z historią Konwencji MARPOL, która została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym Ośrodka ds. IMO nr 15/2023: https://prs.pl/wp-content/uploads/2024/05/biuletyn_imo_nr_15_2023_marpol_50.pdf

Podczas dyskusji poświęconej Konwencji MARPOL zwrócono uwagę na konieczność zrównoważonego rozwoju żeglugi morskiej i zapewnienie zarówno wymagań ochrony środowiska morskiego, jak i bezpieczeństwa statków i ich załóg. Podkreślono, że z tego wymogu wynika również ciągła współpraca państw w ramach organizacji międzynarodowej, jaką jest IMO i udział w pracach jej głównych komitetów: MSC – odpowiadającego za bezpieczeństwo żeglugi, MEPC – odpowiadającego za zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki oraz LEG – komitetu prawnego, a także pozostałych podkomitetów specjalistycznych.

Wzrost świadomości ekologicznej branży morskiej, zarządzania technicznego armatorów i załóg statków i wymóg jej dalszego rozwoju podkreślił w dyskusji dyrektor Łęgowski. Omówił on też udział PRS w nadzorze konwencyjnym i certyfikacji statków w ramach konwencji MARPOL, prowadzonych w ramach upoważnień PRS przez 42. administracje państw bander.

Na konieczność prowadzenia prac badawczych i rozwojowych oraz udział w projektach i badaniach naukowych podmiotów polskich zwrócili z kolei uwagę liczni przedstawiciele uczelni. W kontekście aktualnego startu Polski w wyborach do Rady IMO, które odbędą się w 2023 r., a także przyszłego aktywnego w niej udziału i utrzymania się w kierowniczym gremium IMO, konieczne będzie zwiększenie aktywności Polski i przedstawicieli polskiej branży okrętowej na forum IMO, co podkreślił kierownik Ośrodka ds. IMO.

Pierwszą część spotkania zakończyło wspólne zdjęcie ekspertów sekcji MEPC, pracowników Ośrodka ds. IMO i zaproszonych gości, a także konsumpcja okolicznościowego tortu, podczas kuluarów spotkania.

Zebranie w swej głównej części skupiło się na omówieniu 80. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, które odbyło się w Londynie w dniach 3-7 lipca 2023 r. Członkowie delegacji polskiej na tę sesję zrelacjonowali jej przebieg, zakres prac powołanych na sesji grup roboczych, redakcyjnych i technicznych oraz przyjęte przez Komitet rezolucje i okólniki. Głównym wydarzeniem 80. sesji było przyjęcie nowej, zrewidowanej Strategii redukcji GHG IMO ze statków 2023 – została omówiona w Biuletynie informacyjnym nr 11/2023 Ośrodka ds. IMO.

Tradycyjnie omówiono też wnioski płynące z sesji IMO MEPC dla podmiotów polskich. Cały przebieg 80. sesji MEPC IMO i jej najważniejsze postanowienia przedstawiono w Biuletynie Informacyjnym Ośrodka ds. IMO nr 12/2023, którego treść można znaleźć pod linkiem tutaj.

Następne zebranie sekcji MEPC planowane jest na luty 2024 r., przed 81. sesją Komitetu MEPC.

Skip to content