Nowe budowy, przebudowy i/lub odbudowy

Zakres i sposób sprawowania nadzoru nad nową budową, przebudową i/lub odbudową jednostki określony jest w Zasadach działalności nadzorczej PRS.

Nadzór podejmowany jest przez PRS na podstawie umowy i prowadzony w oparciu o odpowiednie przepisy oraz zatwierdzoną i/lub przyjętą do wiadomości i uzgodnioną dokumentację.

Nadzór klasyfikacyjny prowadzony jest w oparciu o mające zastosowanie przepisy klasyfikacji i budowy PRS.

Przepisy klasyfikacji i budowy uwzględniają, w odniesieniu do konstrukcji i wyposażenia jednostek pływających, wymagania mających zastosowanie Konwencji w takim zakresie, jaki PRS uznaje za niezbędny dla nadania im klasy.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez jednostki pływające i urządzenia chłodnicze wymagań przepisów klasyfikacji i budowy są:

  • Świadectwo klasy lub tymczasowe świadectwo klasy,
  • Świadectwo urządzeń maszynowych lub tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych,
  • Świadectwo klasy urządzenia chłodniczego lub tymczasowe świadectwo klasy urządzenia chłodniczego.

Nadzór konwencyjny prowadzony jest w oparciu o obowiązujące konwencje, kodeksy i inne dokumenty oraz normy międzynarodowe, a także wymagania dodatkowe państwa bandery.

Aby ułatwić swoim klientom dostosowanie jednostek i elementów ich wyposażenia do wymagań międzynarodowych, a także spełnienie warunków przeprowadzenia nadzoru, PRS opracowuje i wydaje przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich, zawierające aktualne wymagania i/lub wytyczne dotyczące: zasad nadzoru, środków i urządzeń ratunkowych, środków sygnałowych, urządzeń radiowych, urządzeń nawigacyjnych, urządzeń dźwignicowych, urządzeń połowowych, sprzętu przeciwpożarowego, ochrony środowiska, pomierzania statków.

Zależnie od zakresu upoważnienia udzielonego PRS przez administrację państwa bandery, PRS wystawia jednostkom pływającym:

  • dokumenty końcowe (w formie świadectwa, certyfikatu lub w innej), które jednostka pływająca powinna posiadać, aby mogła być dopuszczona do eksploatacji przez odpowiednie władze, lub
  • dokumenty pośrednie (w formie sprawozdań z przeglądu lub prób), które stanowią częściową lub pełną podstawę techniczną do wystawienia końcowych dokumentów przez administrację państwa bandery.

PRS może podjąć się również prowadzenia nadzoru technicznego nad będącymi w budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie obiektami pływającymi nieobjętymi wymaganiami przepisów. Na zlecenie armatora, PRS może prowadzić armatorski nadzór techniczny nad takim obiektem w zakresie określonym w umowie. W wyniku przeprowadzonego nadzoru technicznego PRS wystawia orzeczenie techniczne o zdatności do pływania lub inny dokument określony w umowie.

Przed rozpoczęciem budowy, odbudowy lub znacznej przebudowy jednostki pływającej lub innego obiektu oraz przed podjęciem produkcji materiałów lub wyrobów, które mają być nadzorowane przez PRS, należy przedstawić PRS do rozpatrzenia dokumentację techniczną w zakresie określonym w odpowiednich przepisach i innych mających zastosowanie zbiorach wymagań.

W każdym przypadku warunkiem jest dostarczenie do PRS opisu technicznego oraz planu ogólnego budowy/przebudowy/odbudowy statku, którego zlecenie dotyczy.

Konsultacji dotyczących dokumentacji technicznej wymaganej przy nadzorze nad nowymi budowami, przebudowami i/lub odbudowami, w zależności od rodzaju jednostki i rodzaju nadzoru, udzielają poszczególne inspektoraty, do których kontakty dostępne są tutaj.

  • statki morskie – Inspektorat Nadzoru Statków Morskich,
  • statki śródlądowe, jachty, łodzie motorowe – Inspektorat Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi,
  • doki pływające – Inspektorat Kadłubowo-Technologiczny,
  • ruchome jednostki górnictwa morskiego – Inspektorat Nadzoru Statków Morskich,
  • jednostki zanurzalne – Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy, Inspektorat Kadłubowo-Technologiczny.

PRS przystępuje do świadczenia usług po zawarciu umowy ze zleceniodawcą.

Skip to content