Certyfikacja ISM

Oprócz usług wykonywanych na rzecz administracji morskich dla potwierdzenia zgodności jednostek pływających z przepisami międzynarodowymi i wymaganiami państwa bandery, PRS (Polski Rejestr Statków) świadczy usługi armatorom, w tym certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z wymaganiami Kodeksu ISM.

Kodeks ISM obowiązuje:

  • statki pasażerskie, łącznie z pasażerskimi jednostkami szybkimi (niezależnie od pojemności), zbiornikowce olejowe, chemikaliowce, gazowce, masowce i towarowe jednostki szybkie o pojemności brutto 500 ton i powyżej,
  • pozostałe statki towarowe i ruchome platformy wiertnicze o pojemności brutto 500 ton i powyżej.

Kodeks ISM jest pierwszym w historii żeglugi formalnym, obowiązkowym standardem zarządzania bezpieczeństwem. Jego stworzenie miało na celu m.in. całkowitą lub przynajmniej częściową eliminację błędów ludzkich, które są najczęstszą przyczyną katastrof morskich. Błędom tym zapobiega się poprzez opracowanie i wdrożenie w każdym przedsiębiorstwie żeglugowym i na statkach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnego z wymaganiami Kodeksu ISM. Za opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu odpowiedzialny jest armator.

Zadaniem PRS jest:

  • ocena dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem statku,
  • przeprowadzenie auditu w biurze armatora/na statku,
  • wystawienie odpowiedniego certyfikatu.

Proces certyfikacji przeprowadzany jest w oparciu o Rezolucję IMO A.913 (22) oraz znowelizowane wytyczne do wdrażania przez administracje Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem (Kodeksu ISM). Opis przebiegu procesu certyfikacji ISM znajdziesz tutaj.

PRS zapewnia bezstronność ocen, pełne poszanowaniu tajemnic klientów oraz zachowanie poufności spostrzeżeń i wniosków podczas przeprowadzania procesu certyfikacji i po jego zakończeniu.

Armatorzy, których system zarządzania bezpieczeństwem został przez PRS certyfikowany na zgodność z Kodeksem ISM, mogą na swoich dokumentach umieszczać znak certyfikacji ISM Code. Zasady stosowania tego znaku znajdziesz tutaj.

PRS prowadzi też nadzór nad systemem i dokonuje jego okresowej oceny w celu upewnienia się, że armator, którego system został certyfikowany, w dalszym ciągu spełnia wymagania stawiane przy certyfikacji. Zasady nadzoru nad systemem zarządzania bezpieczeństwem znajdziesz tutaj.

Proponujemy również zintegrowaną certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem ISM oraz systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001, co znacznie obniża koszty uzyskania odpowiednich certyfikatów.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Biuro ds. Morskich Systemów Zarządzania
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 188
email: kz@prs.pl

Skip to content