Nadanie klasy jednostce istniejącej

JAK UZYSKAĆ KLASĘ PRS?

 1. Krok pierwszy
 • W przypadku gdy statek posiada klasę towarzystwa klasyfikacyjnego uznanego przez Unię Europejską lub towarzystwa klasyfikacyjnego, którego system zapewnienia jakości (QSCS) podlega weryfikacji, zastosowana będzie procedura zmiany klasyfikatora (TOC). Formalne i techniczne wymagania tej procedury są przedstawione w Publikacji Przepisowej PRS Nr 97/P – Transfer of Class and Adding, Maintaining or Withdrawing Double or Dual Class.
 • W przypadku gdy statek jest klasyfikowany przez towarzystwo klasyfikacyjne inne niż wymieniono powyżej lub statek utracił klasę ponad 6 miesięcy temu, procedura zmiany klasyfikatora (TOC) nie ma zastosowania. Wymagany zakres przeglądu dla nadania klasy określany jest na przegląd dla odnowienia klasy.
 • W przypadku gdy statek nie był nigdy klasyfikowany, prosimy o przesłanie podstawowej dokumentacji technicznej do przeglądu i zatwierdzenia. Wymagany zakres przeglądu dla nadania klasy określany jest na przegląd dla odnowienia klasy, rozszerzony o sprawdzenie statku, jego konstrukcji i wyposażenia na zgodność z uprzednio zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

2. Krok drugi

Uzgodnienie z wyznaczoną Placówką PRS szczegółów dotyczących przeglądu.

3. Krok trzeci

Przygotowanie statku do przeglądu. Po przeprowadzeniu przeglądu z wynikiem pozytywnym wydane zostanie Tymczasowe świadectwo klasy, umożliwiające statkowi podjęcie żeglugi. Statek zostanie wpisany do odpowiedniego Rejestru jednostek pływających klasyfikowanych przez PRS.

4.Krok czwarty

Po zakończeniu przez Centralę PRS weryfikacji sprawozdań z przeglądu, statek otrzyma potwierdzenie nadania klasy w postaci pełnoterminowego Świadectwa klasy.
 
Dlaczago PRS?

 • Jesteśmy towarzystwem klasyfikacyjnym średniej wielkości, w związku z tym każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie,
 • NACZELNYM CELEM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI jest zapewnienie bezpieczeństwa życia i mienia na morzu oraz ochrona środowiska morskiego.
 • Pomagamy, udzielając kompetentnych i pełnych zrozumienia porad, przydatnych w trudnych warunkach rynku.
 • Stosując własne metody analityczne, jesteśmy w stanie szybko i jasno określić środki, jakie powinny być zastosowane na statku istniejącym, aby spełniał on aktualne i retroaktywne wymagania klasyfikacyjne i konwencyjne.
 • POSIADAMY UZNANIE głównych Administracji morskich do przeprowadzania w ich imieniu przeglądów konwencyjnych, Wasz statek będzie więc nadzorowany i certyfikowany (włącznie z certyfikacją ISM i ISPS) przez jedną organizację – PRS. Dzięki temu spełnienie wszystkich wymagań może być sprawdzone w czasie jednej inspekcji.
 • Naszą działalność prowadzimy zgodnie z systemem jakości certyfikowanym przez akredytowaną instytucję rządową oraz zgodnie z normą AQAP 2130, co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.
 • Duże doświadczenie w stosowaniu IACS-owskich procedur, ułatwia dokonanie transferu klasy.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Inspektorat Nadzoru Statków Morskich
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 148
email: kn@prs.pl

Skip to content