Nadzór nad jednostkami w eksploatacji

Nadzór klasyfikacyjny nad jednostkami w eksploatacji prowadzony jest przez PRS (Polski Rejestr Statków) w oparciu o własne Przepisy. Warunki i tryb prowadzenia tego nadzoru podane są w Części I – Zasady klasyfikacji mających zastosowanie Przepisów klasyfikacji i budowy.

Na podstawie przeprowadzanych przeglądów, zakończonych wynikiem pozytywnym, PRS wystawia lub potwierdza odpowiednie dokumenty klasyfikacyjne.

PRS prowadzi i publikuje Rejestry, zawierające zasadnicze dane techniczne i klasyfikacyjne jednostek pływających klasyfikowanych przez PRS.

Nadzór konwencyjny prowadzony jest w oparciu o odpowiednie wymagania Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich, międzynarodowych Konwencji, Kodeksów oraz wymagania dodatkowe Administracji państwa bandery.

PRS sprawuje nadzór konwencyjny nad jednostkami pływającymi i ich wyposażeniem oraz nad biurami armatorskimi w imieniu Administracji, które udzieliły PRS stosownego upoważnienia. Zakres i sposób prowadzenia nadzoru wynika z udzielonego upoważnienia.

Częstotliwość i zakres przeglądów okresowych ustalane są przez PRS zgodnie z wymaganiami Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich, Konwencji oraz innych mających zastosowanie przepisów, przy uwzględnieniu wymagań Administracji państwa bandery.

Na podstawie przeprowadzanych przeglądów, zakończonych wynikiem pozytywnym, PRS wystawia lub potwierdza odpowiednie dokumenty konwencyjne.

PRS może podjąć się również prowadzenia nadzoru technicznego nad istniejącymi obiektami pływającymi nieobjętymi wymaganiami przepisów. Na zlecenie armatora, PRS prowadzi armatorski nadzór techniczny nad obiektem pływającym w zakresie określonym w umowie. Zapytanie ofertowe lub zlecenie może być skierowane do odpowiedniej komórki terenowej PRS lub do Centrali PRS. Zakres informacji, jakie powinno zawierać zapytanie ofertowe lub zlecenie, określony jest w Zasadach działalności nadzorczej PRS.

W wyniku przeprowadzonego nadzoru PRS wystawia Orzeczenie techniczne o zdatności do pływania lub inny dokument określony w umowie.

Nadzór, niezależnie od rodzaju, podejmowany jest i prowadzony przez PRS na podstawie umowy.

Skip to content