Certyfikacja MLC

PRS (Polski Rejestr Statków) prowadzi również certyfikację na zgodność z MLC 2006 z upoważnienia kilkudziesięciu Administracji.

MLC 2006 ma zastosowanie do wszystkich statków stanowiących własność publiczną lub prywatną, powszechnie wykorzystywanych do działalności handlowej, innych niż statki wykorzystywane do połowu lub podobnych rodzajów działalności i statki o tradycyjnej budowie, takie jak statki typu dau i dżonki. Konwencja nie ma zastosowania do okrętów wojennych ani floty pomocniczej.

Celem Konwencji jest stanowienie czwartego filaru międzynarodowej gospodarki morskiej, obok pozostałych trzech konwencji (MARPOL, SOLAS, STCW).

Zakres działalności PRS w certyfikacji MLC obejmuje:

  • rozpatrzenie, ocenę oraz pomoc w formułowaniu dokumentu DMLC Part II,
  • inspekcję na statku,
  • inspekcję biura pośrednictwa pracy marynarzy (nabór i pośrednictwo pracy marynarzy),
  • wydanie odpowiedniego certyfikatu.

Procedura certyfikacji przedstawia się następująco:

1. Armator zwraca się do administracji państwa flagi w celu uzyskania Deklaracji Zgodności, Części I, specyficznej dla statku (DMLC Part I). Deklaracja Zgodności, Część I zawiera obszary inspekcji oraz odniesienie do szczegółowych wymagań narodowych państwa flagi, jak również specyficzne dla statku wymagania, zwolnienia i środki równoważne w celu spełnienia wymagań.

Uwaga:
Razem z aplikacją o DMLC Part I należy przedstawić administracji państwa flagi informację w oparciu o jaką Konwencję ILO została zbudowana i wyposażona nadbudówka. (Organizacja Uznana/Towarzystwo Klasyfikacyjne, które certyfikowało nadbudówkę może być w posiadaniu odpowiedniego certyfikatu). Jeżeli zastosowanie będą miały rozwiązania równoważne lub jeżeli mają być wydane zwolnienia, należy w aplikacji wyraźnie o nich wspomnieć.

2. Po otrzymaniu DMLC Part I, armator opracowuje Część II Deklaracji Zgodności, która zawiera procedury zapewniające ciągłe spełnienie wymagań narodowych państwa flagi pomiędzy inspekcjami oraz ciągłe doskonalenie.

3. DMLC Part II przygotowana przez Armatora, razem z DMLC Part I oraz formalnym wnioskiem o certyfikację przesyłane są do PRS w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia Części II Deklaracji. Na tym etapie zachodzi konieczność korespondencji pomiędzy Armatorem i PRS. PRS zweryfikuje czy proponowane przez Armatora środki zawarte w Części II Deklaracji są wystarczające i są zgodne z wymaganiami przywołanymi w Części I Deklaracji.

Uwaga:
PRS może zażądać szablonów umów o pracę (kontraktów) z marynarzami, Umowy zbiorowej, jeśli ma zastosowanie oraz Księgi Zarządzania Bezpieczeństwem w celu upewnienia się, że nie stoją one w sprzeczności z MLC 2006.

4. Po upewnieniu się, że DMLC Part II jest zgodne z DMLC Part I oraz z wymaganiami MLC, a także po upewnieniu się, że marynarze są zatrudniani w zgodzie z wymaganiami Konwencji, PRS zatwierdzi DMLC i powiadomi Armatora o gotowości do rozpoczęcia inspekcji na statku.

5. Podczas inspekcji wstępnej inspektor sprawdza, czy opisane przez Armatora w DMLC Part II środki są na statku zaimplementowane. Sprawdzeniu podlega dokumentacja na statku i zapisy dokumentujące ciągłość spełniania wymagań Konwencji.

6. Po pozytywnym zakończeniu inspekcji wstępnej inspektor wystawia Morski Certyfikat Pracy.

Uwaga: 
Certyfikat ten musi być przewożony cały czas na statku. Razem z certyfikatem przewożona powinna być Deklaracja Zgodności (DMLC Part I oraz Part II). DMLC powinna być wywieszona w widocznych miejscach na statku.

Certyfikat jest wydawany na okres 5 (pięciu) lat i jest przedmiotem inspekcji pośredniej pomiędzy drugą i trzecią rocznicą jego wydania. 
Certyfikat jest odnawiany na podstawie inspekcji odnowieniowej, przeprowadzanej nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą jego ważności. Jeśli inspekcja odnowieniowa przeprowadzana jest wcześniej niż trzy miesiące przed upływem ważności certyfikatu, nowo wydany certyfikat ważny będzie na pięć lat od momentu zakończenia inspekcji odnowieniowej.
Dodatkowa inspekcja może być wymagana w przypadku gdy istnieje obiektywny dowód braku zgodności z Konwencją (niezgodności PSC lub zalecenia/karty uchybień zostały wydane podczas inspekcji pośredniej lub odnowieniowej).

Inspekcja wstępna przeprowadzana jest w następujących przypadkach:

  • nowo zbudowany statek;
  • nowy Armator/Operator przyjmuje odpowiedzialność za statek;
  • statek zmienia flagę.

PRS oferuje również certyfikację biur pośrednictwa pracy marynarzy. Informacja na ten temat udzielana jest na żądanie.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Biuro ds. Morskich Systemów Zarządzania
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 188
email: kz@prs.pl

Skip to content