Mechanizm MRV Unii Europejskiej

1 lipca 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE.

Podstawowym celem rozporządzenia jest ustanowienie europejskiego systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) emisji CO2 ze statków w ramach pierwszego etapu wieloetapowego podejścia do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Rozporządzenie ma zastosowanie do statków o pojemności brutto powyżej 5000 i odnosi się do emisji CO2 ze statków w trakcie ich rejsów z ostatniego portu zawinięcia do portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz rejsów z portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii do następnego portu zawinięcia, jak również w obrębie portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii.

Wymogi rozporządzenia nie obejmują:

–    okrętów wojennych,
–    okrętów wojennych floty pomocniczej,
–    statków rybackich lub statków do przetwórstwa ryb,
–    drewnianych statków o prostej konstrukcji,
–    statków o napędzie innym niż mechaniczny,
–    statków rządowych wykorzystywanych do celów niekomercyjnych.

Zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia:

 1. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. właściciele statków, inne organizacje lub osoby, które przejęły od właściciela odpowiedzialność za eksploatację statku, zobowiązani są do przedłożenia weryfikatorom, w odniesieniu do każdego swojego statku, Planu Monitorowania emisji CO2, wskazującego jedną z następujących czterech metod monitorowania:

  a) wykorzystanie dokumentów dostawy paliwa,
  b) monitorowanie zbiorników z olejem bunkrowym na statku,
  c) wykorzystanie przepływomierzy do pomiarów paliwa w odnoszących się do  nich  procesów spalania, lub
  d) bezpośrednie pomiary emisji CO2,

wybraną dla potrzeb monitorowania i raportowania emisji CO2 oraz przekazywania innych istotnych informacji związanych z ograniczaniem emisji na statku.

 1. Od dnia 1 stycznia 2018 r. właściciele statków lub inne organizacje odpowiedzialne za eksploatację statku, wykorzystując Plan Monitorowania, są zobowiązani do monitorowania emisji CO2 z każdego statku w każdym rejsie i w okresach rocznych, stosując w tym celu odpowiednią metodę określania emisji CO2 i obliczając jej poziom.
   
 2. Począwszy od 2019 r. właściciele statków lub inne organizacje odpowiedzialne za eksploatację statku, zobowiązani są do przedłożenia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku Komisji Europejskiej i organom odpowiednich państw bandery raportu emisji dotyczącego emisji CO2 oraz innych istotnych informacji z całego okresu sprawozdawczego, w odniesieniu do każdego statku, za który ponoszą odpowiedzialność, który to raport został uznany za satysfakcjonujący przez weryfikatora.

PRS (Polski Rejestr Statków), spełniając wymagania Komisji Europejskiej w przypadku powierzenia roli weryfikatora  systemu MRV będzie brał udział w następujących procesach:

 • sprawdzania planów monitorowania,
 • weryfikacji raportów emisji,
 • uczestniczenia w kontaktach z właścicielami i operatorami statków pływających pod polską banderą oraz
 • wystawiania wymaganych dokumentów zgodności.

Działalność prowadzona jest z wyłączeniem USA, Kanady i ich terytoriów zależnych.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 348
email: tm@prs.pl

Skip to content