Niezależny nadzór strony trzeciej

Niezależny nadzór strony trzeciej (Konsultant, Inżynier/Niezależny Inżynier)

Wykonywane przez PRS nadzory są realizowane jako nadzór inwestorski lub nadzór niezależnego inżyniera, według wymagań prawa budowlanego oraz obowiązujących standardów krajowych i międzynarodowych, w tym również Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

Po dokonaniu z wynikiem pozytywnym odbiorów końcowych nowych inwestycji, PRS wystawia Certyfikaty Zgodności i Bezpieczeństwa, które potwierdzają zgodność wykonanego projektu z dokumentacją techniczną, wymaganiami odnośnych norm oraz przepisami obowiązującego prawa i stwierdzają, że obiekt może być bezpiecznie eksploatowany zgodnie z określonymi warunkami projektowymi. Certyfikaty te mogą służyć Inwestorowi do uzyskania zgody na dopuszczenie obiektu do eksploatacji oraz do uzyskania zniżek ubezpieczeniowych.

Oferta PRS obejmuje audyt i weryfikację dokumentacji technicznej na etapie projektowania, uzgadniania i zatwierdzania, a także nadzór techniczny i inwestorski nad budową, po odbiór końcowy wraz z wystawieniem Certyfikatów Zgodności oraz Bezpieczeństwa.

Zakres nadzoru PRS będzie zapewniał realizację projektu zgodnie z:

 • dokumentacją projektową, wykonawczą oraz pozwoleniami na budowę,
 • warunkami technicznymi wykonania i odbioru (WTWiO),
 • warunkami i specyfikacjami technicznymi dostaw urządzeń i materiałów,
 • odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce,
 • Planem Zapewnienia Jakości, Planem Kontroli i Badań oraz instrukcjami i procedurami wymaganymi przez Klienta.

Nadzór inwestorski obejmuje w szczególności:

 1. zaopiniowanie wykonywanych przez Wykonawcę: Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Planu Zapewnienia Jakości, Planu Kontroli i Badań, harmonogramów;
 2. uzgodnienie dokumentacji projektowej, wykonawczej i technologicznej ze szczególnym uwzględnieniem technologii (w tym: montażu, spawania, badań nieniszczących, antykorozji, ochrony przeciwkorozyjnej), prób, sprawdzeń itp.;
 3. nadzór nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniami na budowę, decyzjami innych organów oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia – pływającego stanowiska rozładunku/załadunku tankowców, stacji rozprężania gazu skroplonego, podwodnego i lądowego montażu rurociągów wysokiego ciśnienia i innych instalacji wraz z podziemnymi magazynami gazu;
 4. sprawdzanie ilości i jakości wykonanych robót, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad, potwierdzanie okresowych rozliczeń rzeczowo-finansowych sporządzanych przez Wykonawcę;
 5. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przy udziale i akceptacji Zleceniodawcy – odbiorów częściowych i końcowego;
 6. odbiory techniczne i nadzór nad dostawą materiałów i urządzeń na budowie lub u dostawców, w zakresie wynikającym z Planu Zapewnienia Jakości;
 7. odbiory izolacji termicznych;
 8. nadzór nad wykonaniem ochrony katodowej inwestycji, w tym stacji ochrony katodowej;
 9. wykonanie badań i prób systemu ochrony katodowej;
 10. opiniowanie proponowanych zmian projektowych i zmian do harmonogramu realizacji;
 11. kontrolowanie procesów budowy i przekazania do eksploatacji, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska;
 12. nadzór nad próbami i rozruchem;
 13. sprawdzenie i zaopiniowanie dokumentacji powykonawczej;
 14. przekazanie Zleceniodawcy, w uzgodnionej formie i czasie, raportów z wykonania czynności nadzoru.

Polski Rejestr Statków wystawia Certyfikat Zgodności i Certyfikat Bezpieczeństwa, po spełnieniu przez zbudowany obiekt wymaganych uwarunkowań do ich wystawienia.

Polski Rejestr Statków posiada pełne kwalifikacje i uprawnienia wymagane przy realizacji projektów, a także dysponuje pełnym zasobem przepisów, instrukcji i technologii niezbędnych do dokonania odbiorów oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym.

Doświadczenie w nadzorach nad inwestycjami lądowymi PRS uzyskał m.in. podczas:

1. Prac w nadzorze stałym nad obiektami Lotos Petrobaltic S.A.:

 • platformami eksploatacyjnymi Baltic Beta i Petrobaltic,
 • bezzałogową platformą głowicową PG-1.

2. Prac przy budowie kompletnych obiektów przemysłowych:

 • pięciu tłoczni gazu na gazociągu tranzytowym Jamał – Europa Zachodnia wraz z infrastrukturą techniczną, w tym:
  • budynki,
  • zespoły sprężające gaz,
  • zespoły prądotwórcze,
  • kotłownie,
  • stacje redukcyjno-pomiarowe i inne instalacje,

3. Stacji sprężania gazu na platformie eksploatacyjnej Baltic Beta,

4. Gazociągu pomorskiego od platformy Baltic Beta do Władysławowa,

5. Gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 mm na odcinku Nowe Borowe – Szczytno o długości 21,59 km,

6. Mostów, autostrad, dróg krajowych i ulic miejskich, w tym m.in.:

 • autostrady A-1 na odcinku Gdańsk – Toruń,
 • drogi krajowej nr 1 odc. Pruszcz Gdański – Pszczółki,
 • obwodnicy Pelplina (droga wojewódzka nr 229),
 • węzła drogowego Karczemki na obwodnicy Trójmiasta,
 • kładki nad torami dla pieszych PKP/SKM i Drogą Gdyńską,

7. Obiektów kubaturowych wraz z pełną infrastrukturą techniczną, m.in. takich, jak:

 • zajezdnia trolejbusowa w Gdyni wraz z trakcją długości 10,6 km,
 • Instytut Oceanologii PAN w Sopocie – rozbudowany o część laboratoryjną
  i dydaktyczną.

Przy ww. realizacjach PRS sprawował kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie wszystkich branż budowlanych.

W ramach zleconych funkcji nadzoru inwestorskiego PRS wykonywał nadzór techniczny i organizacyjny, reprezentował inwestora wobec organów administracji oraz innych uczestników inwestycji. PRS przeprowadzał także rozliczenia rzeczowo-finansowe zadań w trakcie realizacji i po zakończeniu inwestycji. PRS sprawuje nadzór nad wykonanymi obiektami w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji – po realizacji inwestycji.

W latach 2013 – 2016 PRS jako strona trzecia, pełnił funkcję nadzoru eksperckiego w formie audytu w zakresie dokumentacji powstałej w wyniku realizacji Umowy o Generalną Realizację Inwestycji pn. „Terminal Naftowy w Gdańsku”. Inwestorem tego projektu jest PERN „Przyjaźń” S.A. z siedzibą w Płocku.

W 2017 roku PRS na zlecenie PERN S.A. z siedzibą w Płocku wykonał ocenę stanu technicznego kilkunastu baz paliwowych należących do spółki OLPP sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Nadzorów Przemysłowych
Sekretariat
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 137
fax: +48 58 346 18 32
email: dp@prs.pl

PERN
LOTOS Petrobaltic
RZGW w Gdańsku
EuRoPol GAZ S.A.
Skip to content