Projekty unijne

Aktualne projekty

Misją Polskiego Rejestru Statków S.A. jest m.in. tworzenie standardów technicznych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

Skupiając się na wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników, Polski Rejestr Statków S.A.  jest otwarty na innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na ulepszenie obecnych i tworzenie nowych usług, zgodnych z aktualnym popytem na rynku branży morskiej.

Zapraszamy do udziału w konkursach o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z PRS, których tematyka jest związana z działalnością naszej spółki.

Według przyjętego kryterium kwalifikującego do udziału w konkursach na podstawie statusu przedsiębiorcy, Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna jest przedsiębiorstwem innym niż MŚP (dużym). Zapraszamy zainteresowanych do współpracy w realizacji projektów w ramach konsorcjum.

Wykaz aktualnych konkursów znajduje się w linku: https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa

Zapraszamy naszych klientów do współpracy w ramach projektu ARP Spektrum – informacje poniżej.

„Horizon Europe is the EU flagship programme for research and innovation. It sets the best minds in Europe and the rest of the world to work on delivering excellent solutions to the key issues of our time, supporting the EU’s policy priorities and building a better future for the next generations in Europe.
This work programme will cover the years 2023-2024. It will foster excellence in research and support fellowships, training and exchanges for researchers through Marie Skłodowska-Curie Actions, build more connected and efficient European innovation ecosystems, create world-class research infrastructures, support the green and digital transitions and target global challenges while supporting European industrial competitiveness, including through the EU Missions. Finally, it will widen participation in the programme and strengthen the European Research Area.
This introduction describes how these actions will underpin EU policy priorities, and presents the main features of this work programme, which are aimed in particular at enhancing its impact and delivering results. [..]”

More information you can find in the document:

Horizon Europe Work Programme 2023-2024 1. General Introduction

PRS invites partners to cooperate in projects aimed at ensuring safety, environmental protection and the related application of innovative technologies. Detailed information on the scope of the planned greenhouse gas neutrality strategy in the energy and mobility sectors can be found in the document:

Horizon Europe Work Programme 2023-2024 8. Climate, Energy and Mobility

W związku z otrzymaniem przez PRS akredytacji i wpisaniem do Bazy Instytucji Otoczenia Biznesu, w ramach systemu Spektrum Agencji Rozwoju Pomorza S.A, zapraszamy naszych kontrahentów do udziału w projekcie, który umożliwia uzyskanie dofinansowania do kosztów usług oferowanych przez PRS.

Spektrum to system świadczenia specjalistycznych usług doradczych, obsługiwany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., obejmujący mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego.

Dofinansowanie zakupu przez MŚP specjalistycznej usługi doradczej oferowanej przez podmiot akredytowany w projekcie Spektrum wynosi 50% ceny. Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii SARS-CoV-2 otrzymają wsparcie w wysokości do 95% kosztu usługi.

Firmy spełniające warunki udziału w systemie mogą ubiegać się wielokrotnie o granty, przy czym łączna wartość usług doradczych nie może przekroczyć 200 tys. euro dla jednego przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły do końca czerwca 2022 r., zaś usługi doradcze muszą zostać zakończone w I kwartale 2023 r.

Firma decydująca się na ofertę przedsiębiorstwa z Bazy Instytucji Otoczenia Biznesu składa wniosek o udzielenie grantu, a następnie, po weryfikacji przez konsultantów Agencją Rozwoju Pomorza S.A., podpisuje umowę z Instytucjami Otoczenia Biznesu, mogąc zacząć realizować specjalistyczną usługę doradczą.

Polski Rejestr Statków S.A., otrzymał akredytację ARP i  oferuje uczestnikom projektu usługi doradcze z zakresu techniczno-środowiskowego.  Działalność PRS polegająca na wykonywaniu ekspertyz technicznych potwierdza certyfikat na zgodność z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015

Do usług PRS w ramach obszaru techniczno-środowiskowego należą między innymi:

 • wycena wartości rynkowej obiektów pływających (statków morskich i śródlądowych);
 • opinia techniczna w odniesieniu do statków i innych obiektów pływających oraz urządzeń okrętowych;
 • ekspertyza techniczna w zakresie oceny przyczyn i wielkości szkód poawaryjnych obiektów pływających;
 • ocena stanu technicznego na potrzeby zakupu nowych lub używanych urządzeń, wyrobów, jednostek pływających;
 • wykonywanie ekspertyz dotyczących możliwości produkcyjnych zakładów – ocena wyposażenia, technologii, kwalifikacji personelu do podjęcia określonej produkcji;
 • wykonywanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego konstrukcji stalowych, zbiorników itp. oraz stanu powłok antykorozyjnych;
 • wykonywanie ekspertyz w zakresie wytrzymałości kadłubów statków, doków pływających
  i innych konstrukcji;
 • opracowywanie wymagań technicznych dla innowacyjnych rozwiązań zapewniających zachowanie bezpieczeństwa budowy, eksploatacji i recyklingu;
 • wykonywanie ekspertyz w zakresie ochrony środowiska na statkach i przemysłowych obiektach lądowych;
 • wykonywanie ekspertyz w zakresie dostosowywania urządzeń elektrycznych do wymagań morskich na zgodność z przepisami PRS i innych towarzystw klasyfikacyjnych;
 • ocena budżetu realizacji inwestycji pod kątem uwzględnienia założonych wydatków;
 • ocena ryzyka wykonawcy inwestycji oraz zagrożeń związanych z ogólną sytuacją ekonomiczno-finansową i organizacyjną wykonawcy oraz identyfikacja obszarów ryzyka;
 • ocena stanu technicznego obiektów infrastruktury technicznej;
 • wycena wartości rynkowej obiektów oraz urządzeń infrastruktury technicznej;
 • ekspertyza techniczna w zakresie oceny przyczyn i wielkości szkód poawaryjnych obiektów infrastruktury technicznej;
 • ocena niezawodności i ryzyka dla obiektów przemysłowych w stadium koncepcji, projektu
  i budowy oraz eksploatacji;
 • opracowywanie, na podstawie oceny niezawodności i ryzyka, nowych lub racjonalizacja istniejących systemów obsługi technicznej urządzeń, zarządzanie remontami i modernizacjami oraz zarządzanie gospodarką częściami i urządzeniami zamiennymi oraz zapasowymi;
 • doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw;
 • opracowywanie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • doradztwo w zakresie spełniania obowiązków środowiskowych.

Szczegółowe informacje nt. projektu Spektrum zawarte są na stronie internetowej: https://www.arp.gda.pl/1999,o-systemie-spektrum

Więcej informacji w broszurze Spektrum oraz instrukcji Instytucji Otoczenia Biznesu.

W celu uzyskania informacji na temat współpracy w ramach projektu Spektrum zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym – rs@prs.pl

Inicjatywy i programy unijne

The Programme targets public authorities at local, regional and national levels, business support organisations, specialised agencies, and infrastructure and service providers as the main forces responsible for the structural transition into a more resilient and innovative region. The Programme emphasises citizen involvement through NGOs. Wherever appropriate, e.g. for the purposes of practical testing of the solution, the Programme supports directly involving enterprises. Higher education and research institutions as well as education and training centres may join transnational cooperation actions to support the main target groups with additional expertise and competence. This particularly concerns building structures to strengthen the innovative potential of the Baltic Sea region. Furthermore, the Programme supports linking competences across different sectors.

Interreg Baltic Sea Region covers nine countries, eight of them EU Member States (Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden) and one third country Norway. The Programme covers an area of around 2.9 million km² with a population of 80 million inhabitants. It stretches from central parts of Europe up to its northern most periphery, comprising European metropolitan areas, while major parts of the programme area are counted as rural.

Four priorities including nine Programme objectives best reflect the needs for transnational cooperation identified by the Programme countries for the next seven years.

Priority 1: Innovative societies

Smarter Europe (a more competitive and smarter Europe by promoting innovative and smart economic transformation and regional ICT connectivity)

Specific objective RSO1.4 Skills for smart specialisation

1.1: Resilient economies and communities

Building sustainable, fair, innovative and resilient economies and communities

across the Baltic Sea region

Specific objective RSO1.1 Enhancing research and innovation

1.2: Responsive public services

Experimenting with new ways of delivering public services using innovative, data-driven and participatory methods to improve the lives of citizens

Priority 2: Water-smart societies

Greener Europe (a greener, low-carbon transitioning towards a net zero carbon economy and resilient Europe by promoting clean and fair energy transition, green and blue investment, the circular economy, climate change mitigation and adaptation and risk prevention and management, and sustainable urban mobility)

Specific objective RSO2.5 Sustainable water Programme objective

2.1: Sustainable waters Intensifying implementation of good practices by public authorities, industries and local communities to make the Baltic Sea and regional water resources cleaner and adapted to the impacts of climate change

Priority 3: Climate-neutral societies

Greener Europe (a greener, low-carbon transitioning towards a net zero carbon economy and resilient Europe by promoting clean and fair energy transition, green and blue investment, the circular economy, climate change mitigation and adaptation and risk prevention and management, and sustainable urban mobility)

RSO2.6 Circular economy

3.1: Circular economy

Moving towards circular economy through strengthening the role of the cities and regions and rethinking contribution of business

3.2: Energy transition

Moving towards decarbonisation of energy systems through increasing energy efficiency and investing in renewable energy in urban and rural areas

RSO2.8 Sustainable urban mobility

3.3: Smart green mobility

Moving towards more efficient, intelligent and low-carbon transport and mobility systems

Priority 4: Cooperation governance

Interreg-specific objective `Cooperation Governance´

Interreg specific objective ISO6.6 Other actions to support better cooperation governance 4.1: Project platforms

Connecting results from different EU funding programmes and making them work

Interreg specific objective ISO6.1 Institutional capacity of public authorities

4.2: Macro-regional governance

Strengthening coordination and communication of the EU Strategy for the Baltic Sea region

PRS invites for cooperation.

Information taken  from  the programming process , available at website.

Horizon Europe is the new EU flagship programme for research and innovation. It sets the best minds in Europe and the rest of the world to work on delivering excellent solutions to the key issues of our time, supporting the EU’s policy priorities and building a better future for the next generation in Europe.

This work programme will cover the years 2021-2022. It will foster excellence in research and support fellowships, training and exchanges for researchers through Marie Skłodowska-Curie Actions, build more connected and efficient European innovation ecosystems, create world-class research infrastructures, support the green and digital transitions and target global challenges while supporting European industrial competiveness, as well as widening participation in the programme and strengthening the European Research Area.

[…]

Horizon Europe is the most ambitious EU research and innovation programme ever

With Horizon Europe, the EU will invest €95.5 billion in research and innovation that will shape the future of Europe, making it the most ambitious research and innovation programme ever introduced by the EU.

A substantial part of this funding will be dedicated to targeted actions that support the green and digital transitions for our societies and economies as well as a sustainable recovery from the global crisis that has emerged following the COVID-19 pandemic. The aim of Horizon Europe in general, and this work programme in particular, is to create opportunities for the EU and the world of tomorrow from the challenges of today.

In line with the commitment made in the European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) Incubator Communication1, a first version of this work programme was launched in March 2021 with focused action to target Covid-19 variants, securing the safety and effectiveness of our vaccines. On 30 January 2020, the WHO declared the COVID-19 outbreak a public health emergency of international concern and the pandemic is still not under control. While vaccines are now becoming available and being used, COVID-19 variants are increasingly of concern – because of their effect on transmissibility, disease severity and vaccine effectiveness. Therefore, €123 million was devoted to bring an additional concerted EU effort to further speed up the process of understanding the occurrence and spread of variants and their effect on disease severity and vaccine effectiveness.2

In order to support our commitment to make EU the world’s first climate-neutral continent by 2050, Horizon Europe will direct a minimum of 35 % of the funding available to climate objectives. These funds will be used for projects that advance the science of climate change, develop solutions to reduce greenhouse gas emissions, and to adapt to the changing climate. For example, activities will accelerate the transition towards clean energy and mobility in a sustainable and fair way, help adapt food systems and support the circular and bio-economy, maintain and enhance natural carbon sinks in ecosystems, and foster adaptation to climate change. Jointly such activities will be fundamental to create the new products, services and business models needed to sustain or enable EU industrial leadership and competitiveness, and to create new markets for climate neutral and circular products.

Horizon Europe Work Programme 2021-2022 1. General Introduction

PRS invites partners to cooperate in projects aimed at ensuring safety, environmental protection and the related application of innovative technologies. Detailed information on the scope of the planned greenhouse gas neutrality strategy in the energy and mobility sectors can be found in the document:

Horizon Europe Work Programme 2021-2022 8. Climate, Energy and Mobility

Inteligentne Specjalizacje Pomorza są na najbliższe lata priorytetem o istotnym potencjale innowacyjnym. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien posiadać strategię rozwoju inteligentnej specjalizacji. Strategia rozwoju Pomorza oparta na wyselekcjonowanych specjalizacjach jest warunkiem uruchomienia środków na badania i rozwój.

Ponad 400 podmiotów pomorskiego (około 300 przedsiębiorstw, 40 szkoły i uczelnie, 40 instytucji otoczenia biznesu i inne) uczestniczyło w procesie tworzenia tej strategii. Polski Rejestr Statków brał udział w pracach Zespołu do spraw ISP1 – Techniki offshore i portowo-logistyczne. Władze Komisji Europejskiej i Ministerstwo Rozwoju (Departament Koordynacji Strategii 
i Polityk Rozwoju) doceniły oddolny proces wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

W naszym regionie zostały wyłonione cztery inteligentne specjalizacje:

 1. Technologie offshore i portowo-logistyczne.
 2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.
 3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie.
 4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. 

Oto cele i zakresy powyższych specjalizacji:

ISP1.   Technologie offshore i portowo-logistyczne

Cel: Wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej w województwie pomorskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych oraz kreowanie w oparciu o nie innowacyjnych produktów, usług i technologii w obszarze eksploracji i eksploatacji zasobów morza w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zakres:

 1. uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza;
 2. pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym;
 3. urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza;
 4. nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych związków produkowanych przez organizmy morskie;
 5. technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu i przedpolu.


ISP2.   Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

Cel: Zbudowanie i wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora ICT województwa pomorskiego poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych oraz budowanie potencjału intelektualnego dla kreowania innowacyjnych produktów i usług w obszarze technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie.

Zakres:

 1. multimodalne interfejsy człowiek-maszyna;
 2. systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy;
 3. przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych;
 4. inżynieria kosmiczna i satelitarna.

ISP3.   Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

Cel: Budowanie i wzmocnienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych, koncentrujących się na kreowaniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, z uwzględnieniem wzrostu efektywności dystrybucji, wytwarzania, przetwarzania i zużycia energii, wydobycia surowców i przetwórstwa paliw oraz zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne.

Zakres:

 1. poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle;
 2. odnawialne źródła energii (OZE), generacja rozproszona i energetyka prosumencka;
 3. technologia „smart grid” w dystrybucji energii;
 4. magazynowanie energii;
 5. środki transportu o napędzie alternatywnym;
 6. poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych.

ISP4.   Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia 

Cel: Stworzenie w województwie pomorskim centrum kompetencji w obszarze zdrowia o znaczeniu międzynarodowym, wzmacniającego konkurencyjność i atrakcyjność firm poprzez inwestycje w badania i rozwój, budowanie kompetencji, rozwój innowacyjnych produktów i technologii.

Zakres:

 1. profilaktyka chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się ;
 2. diagnostyka chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się;
 3. terapie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się;
 4. opieka i  wsparcie aktywności

Polski Rejestr Statków S.A. podpisał Porozumienia na rzecz dwóch Inteligentnych Specjalizacji Pomorza: ISP 1 i ISP 3. Zapraszamy do współpracy.

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 – materiały szkoleniowe przygotowane przez Departament Współpracy Terytorialnej.

Informacje na temat programu:  http://www.interreg-baltic.eu/home.html 

Interreg Europa Środkowa – materiały przygotowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa, Departament Współpracy Terytorialnej

Informacje o programie: http://europasrodkowa.gov.pl

Celem strategicznym Programu jest podwyższenie atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego, jego terytorialnej jedności i zrównoważonego rozwoju poprzez połączenie możliwości ponad granicami terytorialnymi.

Priorytety:

1.   Sprzyjanie innowacji na obszarze Morza Bałtyckiego:

 • ulepszenie ramowych wymogów dla innowacji,
 • zapewnienie możliwości dla rozprzestrzeniania i wykorzystywania innowacji,
 • sprzyjanie rozwojowi wiedzy.

2.   Udoskonalenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej obszaru Morza Bałtyckiego:

 • ulepszenie sieci połączeń,
 • rozwój współpracy w dziedzinie logistyki transportu multimodalnego,
 • promowanie zrównoważonej i bezpiecznej mobilności,
 • promowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych, jak również alternatywnych rozwiązań poprawienia dostępu.

3.   Racjonalne eksploatowanie środowiska:

 • rozwój wysokiej jakości środowiska przez zarządzanie i ochronę naturalnego bogactwa i dziedzictwa,
 • redukowanie ryzyka i niebezpiecznego wpływu na środowisko przez człowieka,
 • wspieranie użytkowania energii odnawialnej i podnoszenie wydajności energetycznej,
 • wspieranie korzystnych dla środowiska technologii i działań.

4.   Podwyższenie konkurencyjności i atrakcyjności regionów i miast:

 • rozwój wieloośrodkowych systemów osiedlenia i współpracy terytorialnej,
 • uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficznych i społecznych,
 • kapitalizacja zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów.

Budżet:

W okresie 2007 – 2013 całkowity budżet EFRR dla programu BSR wynosi 208 mln euro. Środki Norwegii wynoszą 6 mln euro. Źródłem finansowania udziału partnerów rosyjskich i białoruskich w projektach realizowanych w ramach programu BSR są środki Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa w wysokości 22,6 mln euro. Łącznie środki na program BSR w 7-letniej perspektywie wynosić będą ok. 236,6 mln euro. Wkład strony polskiej w Program na lata 2007 – 2013 to ok. 47,7 mln euro.

Beneficjenci:

 • władze państwowe (rządowe), regionalne i lokalne,
 • organy podlegające prawu publicznemu,
 • stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów regionalnych lub lokalnych,
 • stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu,
 • organy ustanowione na mocy prawa państwowego lub prywatnego do zadań szczególnych w zakresie zaspokojenia potrzeb ogólnych instytucji niemających charakteru przemysłowego lub handlowego, posiadających osobowość prawną (np. prywatne organizacje non-profit).

Oficjalna strona Programu: http://eu.baltic.net/

5. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (5. PR) Unii Europejskiej 1998-2002 był kontynuacją działań prowadzonych przez Komisję Europejską w ciągu 30 poprzednich lat.

5. PR koncentrował się na podnoszeniu konkurencyjności Unii, przede wszystkim jej przedsiębiorstw, na poprawie warunków życia, wsparciu innych polityk wspólnotowych i wzmocnieniu związków nauki z przemysłem. Szczególną uwagę UE przywiązywała do podniesienia poziomu europejskiego know-how i innowacji technologicznych oraz wzmocnienia całego procesu innowacyjnego.

W ramach 5. PR wyróżniano cztery Programy Tematyczne:
–   Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami (LIFE)
–   Społeczeństwo informacyjne (IST)
–   Konkurencyjny i zrównoważony wzrost (GROWTH)
–   Energia, środowisko i zrównoważony rozwój (EESD).

Ponadto funkcjonowały trzy Programy Horyzontalne:
–   Umocnienie międzynarodowej roli wspólnotowych badań naukowych (INCO-2)
–   Promocja innowacji i popieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w projektach badawczych (SME)
–   Zwiększanie potencjału ludzkich zasobów badawczych i podstaw wiedzy społeczno-ekonomicznej (IMPROVING).

Warunkiem uczestnictwa w 5. Programie Ramowym było tworzenie międzynarodowych konsorcjów zmierzających do rozwiązywania priorytetowych problemów ujętych w programach tematycznych i horyzontalnych.

W ramach 5. PR można było realizować następujące typy projektów:

1.   Projekty badawczo-rozwojowe (R&D) – typowe projekty badawcze dotyczące rozwoju lub poprawy technologii, usług lub produktów odpowiadających strategii UE.
2.   Projekty wdrożeniowe (demonstration) – sprawdzanie w praktyce opracowanej technologii z przeważnie zakończoną fazą badań, jeżeli technologia ta nie mogła być bezpośrednio skomercjalizowana.
3.   Projekty łączone (combined) – projekty, które zawierały dwa powyższe rodzaje projektów (z wydzieloną częścią badawczą i wdrożeniową).
4.   Projekty współpracy badawczej CRAFT – umożliwiające grupie małych i/lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) mających podobne problemy do rozwiązania zlecanie instytucjom badawczym wykonania koniecznych badań na koszt Komisji Europejskiej.
5.   Grant przygotowawczy (exploratory award) – pozwalał pokryć koszty opracowania przez MŚP finalnego wniosku projektowego dla jednego z ww. rodzajów projektów.
6.   Wsparcie dla infrastruktury badawczej (support for access to research infrastructure) – które umożliwiały naukowcom dostęp do europejskiej infrastruktury badawczej (sprzęt, laboratoria, zbiory itp.).
7.   Stypendia szkoleniowe Marie Curie (training fellowships) – stypendia dla naukowców na przeprowadzenie badań za granicą oraz dla instytucji na przyjmowanie stypendystów – 6 typów stypendiów.
8.   Sieci badawczo-szkoleniowe (training networks) – promowanie badań poprzez szkolenia, przeznaczone szczególnie dla naukowców przed i po doktoracie.
9.   Sieci tematyczne (networks) – sieci tematyczne grupujące różne instytucje (centra badawcze, uniwersytety, wytwórców, użytkowników) wokół danego problemu naukowo-technologicznego.
10. Działania koordynujące (concerted actions) – projekty polegające na koordynacji działań dla już istniejących krajowych projektów badawczych w celu wymiany doświadczeń (wyjazdy, seminaria, konferencje, publikacje).
11. Działania towarzyszące (accompanying measures) – działania wspomagające implementację określonych programów oraz przygotowanie przyszłych działań programów (seminaria, konferencje, publikacje, analizy, akcje promujące).
12. Wsparcie eurokonferencji (Euroconference).
13. Wsparcie rozwoju infrastruktury (Technology Take-up).

Więcej na temat 5. PR znaleźć można pod adresem: http://www.cordis.lu/fp5/

6. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (6. PR) sprzyjać miał wykorzystaniu europejskich sieci badawczo-naukowych do uczynienia z Unii Europejskiej jednej z bardziej dynamicznych i konkurencyjnych gospodarek opartych na wiedzy. 6.PR był więc instrumentem UE służącym do finansowania badań w Europie.

Program ten, zaproponowany przez Komisję Europejską i przyjęty 3 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów i Parlament Europejski, był otwarty dla publicznych i prywatnych, małych i dużych podmiotów przez okres czterech lat, tj. od końca 2002 do końca 2006 roku.

Całkowity budżet 6. PR wynosić miał 17,5 mld EUR, czyli o 17% więcej niż budżet 5. Programu Ramowego. W ramach ogólnego budżetu 6.PR 12 mld EUR przeznaczono na siedem kluczowych obszarów, czyli priorytetów tematycznych wyodrębnionych dla ułatwienia realizacji celów 6. PR.
Obszarami tymi były: genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka; technologie społeczeństwa informacyjnego; nanotechnologie i nauka o materiałach; aeronautyka i przestrzeń kosmiczna; jakość i bezpieczeństwo żywności; zmiany globalne, energia i transport; obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

W ramach 6. PR zostały zachowane dotychczasowe tradycyjne działania, ale również wprowadzono kilka nowych instrumentów, takich jak sieci doskonałości i projekty zintegrowane. Sieci doskonałości (networks of excellence, NoE) to instrument zaprojektowany z myślą o wzmacnianiu doskonałości w danej dziedzinie badań poprzez tworzenie sieci, które zgromadzą masę krytyczną zasobów i wiedzy specjalistycznej. Głównym zadaniem projektów zintegrowanych (integrated projects – IP) jest generowanie wiedzy niezbędnej do wdrażania priorytetów tematycznych poprzez integrację masy krytycznej działań i zasobów koniecznej do osiągnięcia jasno określonych celów naukowych i technicznych o wymiarze europejskim.

Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area – ERA) stała się w ramach tego programu narzędziem kształtowania przyszłości badań w Europie w oparciu o doskonałość naukową, większą konkurencyjność i innowacyjność. W związku z tym 6. PR obejmował trzy podstawowe kierunki działań:

   1)   koncentracja i integracja badań w UE,
   2)   strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
   3)   wzmacnianie podstaw Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Więcej informacji na temat 6.Programu Ramowego można uzyskać pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6

7. Program Ramowy Unii Europejskiej (7.PR), który został otwarty pod koniec 2006 roku, będzie funkcjonował w okresie 2007 – 2013 jako główne narzędzie popierania badań naukowych. Komisja Europejska przewiduje, że budżet tego programu będzie sięgał 72,73 mld euro.

Jego struktura będzie oparta na czterech programach szczegółowych: Współpraca, Pomysły, Ludzie i Możliwości. „Współpraca” ma się odnosić do międzynarodowej działalności badawczej podejmowanej w ramach współpracy. „Pomysły” mają obejmować badania podstawowe wykonywane za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), program „Ludzie” uwzględnia działania Marie Curie i inne inicjatywy, zaś program „Możliwości” obejmuje wsparcie infrastruktur badawczych, regionów wiedzy oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W przedstawionych propozycjach Komisja Europejska podkreśla, że badania w ramach „Współpracy” „będą stanowiły przeważającą i podstawową część badań finansowanych przez UE”. Rzeczywiście, prawie 45 mld euro z całkowitego budżetu byłoby skierowane na finansowanie tego priorytetu w ramach planów Komisji. Oprócz badań w ramach współpracy, program „Współpraca” będzie obejmował wspólne inicjatywy technologiczne, koordynację krajowych programów badawczych i współpracę międzynarodową.

Określono 9 obszarów tematycznych badań w ramach „Współpracy”:

 • zdrowie,
 • żywność, rolnictwo i biotechnologia,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK),
 • nanonauki, nanotechnologie, inżynieria materiałowa i technologie nowych produktów,
 • energia,
 • środowisko (włącznie ze zmianami klimatycznymi),
 • transport (wraz z aeronautyką),
 • nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
 • badania w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej.

Podobnie jak w przypadku 6. PR, największe obszary tematyczne pod względem wielkości wykorzystywanych środków budżetowych stanowią technologie informacyjne i komunikacyjne – proponowane finansowanie ma wynieść 11,8 mld euro w okresie 7 lat. Kolejnym obszarem jest zdrowie z sumą prawie 8,3 mld euro, a następnie nanonauki z kwotą nieco poniżej 5 mld euro.

W ramach programu „Pomysły” Komisja przewiduje finansowanie indywidualnych projektów proponowanych przez naukowców w wybranym przez nich przedmiocie. Program zostanie wdrożony przez ERC z proponowaną kwotą budżetu równą 11,8 mld euro przez okres 7 lat.

KE proponuje, aby program „Ludzie” objął wstępne szkolenia dla naukowców, szkolenia ustawiczne i rozwój kariery zawodowej, ścieżki i partnerstwa branżowo-akademickie i międzynarodowe działania obejmujące stypendia przyjazdowe i wyjazdowe oraz wymianę naukowców. Proponowany przydział środków wynosi 7,1 mld euro.

Program „Możliwości” natomiast będzie zmierzał do optymalnego wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych, umacniania zdolności innowacyjnych MŚP, rozwijania regionalnych grup badawczych, zwiększania potencjału w regionach oraz integracji nauki i społeczeństwa. Do osiągnięcia tych celów Komisja proponuje budżet w wysokości 7,5 mld euro.

W porównaniu z 6. PR propozycje nowego programu kładą znacznie mniejszy nacisk na mechanizmy finansowania, które zostaną wykorzystane. W odniesieniu do projektów międzynarodowych uruchamianych w ramach dziewięciu obszarów tematycznych zidentyfikowano 3 główne instrumenty: projekty w ramach współpracy, począwszy od ukierunkowanej działalności badawczej na niewielką skalę, do dużych projektów integracyjnych, sieci doskonałości skupiające szereg instytucji działających w danej dziedzinie oraz działania koordynujące i wspierające, takie jak tworzenie sieci, wymiana i dostęp do infrastruktury badawczej.

Więcej informacji na temat 7. Programu Ramowego można uzyskać pod adresem: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Projekty zrealizowane

Opis projektu:

Finomar Spółka z o.o. zrealizował projekt dotyczący budowy Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP). Towarzystwem Klasyfikacyjnym wspierającym realizację działań był Polski Rejestr Statków S.A.

Projekt nr: RPZP.01.05.00-32-S003/18 uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa  Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego.

Cel projektu:

Koncepcja projektu polegała na budowie wielofunkcyjnego pontonu zatapialnego do budowy, wodowania i transportu kadłubów statków i ich elementów oraz innych konstrukcji wielkogabarytowych, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Pomysł spółki Finomar, jakim był sposób oraz samo urządzenie do zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych, został opatentowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2012 r.

Finalizacją projektu było uruchomienie z powodzeniem Pływającej Pochylni Pontonowej „FINOMAR 1” w październiku 2020 r. oraz wykonanie przy jej użyciu w grudniu 2020 r.  prekursorskiego wodowania promu ro-pax. „FINOMAR 1” Jest pochylnią o wymiarach:
48 metrów długości i 18 metrów szerokości. Zgodnie z założeniem projektu platforma jest przeznaczona do budowy, wodowania jednostek, transportu na jej pokładzie m.in. kadłubów i ich elementów, oraz innych konstrukcji wielkogabarytowych z branży offshore.

Udział w projekcie Polskiego Rejestru Statków S.A.:

Założenia projektowe budowy jednostki uwzględniały właściwe Przepisy PRS i Przepisy Administracji Flagi Polskiej. W ramach realizacji tego innowacyjnego projektu Polski Rejestr Statków S.A. podjął się wykonania zadań bezpośredniego nadzoru budowy platformy.
W  ramach realizacji projektu wypracowane zostały warunki bezpieczeństwa
i nienaruszalności równowagi ekologicznej. Ostatecznie jednostka otrzymała symbol klasy:  
* K PONTOON (L4) –  „Dozwolony przewóz kadłuba, lub jego części, na pokładzie jednostki. Jednostka półzanurzalna”.

Pełnienie nadzoru zgodnie z przepisami PRS obejmowało między innymi działania:

 • przegląd dla nadania klasy;
 • udział w próbie stateczności i próbie morskiej;
 • wystawienie Tymczasowego Świadectwa Klasy;
 • wystawienie Świadectwa Klasy;
 • pomiar jednostki i wystawienie Międzynarodowego Świadectwa Pomiarowego;
 • wystawienie Międzynarodowego Świadectwa Wolnej Burty;
 • wpisanie do rejestru PRS i wystawienie dokumentów pełnoterminowych.

Udział PRS S.A. w projekcie nie miał jedynie charakteru rutynowych dział podejmowanych przez klasyfikatora, rozszerzył wiedzę inspektorów na temat innowacyjnych urządzeń technicznych zastosowanych w projekcie oraz spowodował konieczność opracowania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i eksploatacji Pływającej Pochylni Pontonowej oraz obiektów wodowanych na niej lub transportowanych.

Lider projektu Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie we współpracy partnerskiej z Polskim Rejestrem Statków S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, p.n.:

Kształcenie zawodowe na potrzeby branż kluczowych i Inteligentnych Specjalizacji
Pomorza Zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego”

 

Opis projektu:

Projekt realizowany był w ramach Osi priorytetowej VIII – Edukacja, Działanie 8.6 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt jest przygotowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, realizowany przez Ośrodki Kształcenia i Centra Kształcenia WZDZ.

Projekt miał za zadanie podnieść efektywność kształcenia zawodowego osób dorosłych, które na terenie woj. zachodniopomorskiego mieszkają, pracują lub się uczą oraz dostosować oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku.

Okres realizacji projektu:

01.10.2017 r. – 31.12.2019 r.

Miejsce realizacji:

Szczecin, Stargard, Goleniów, Trzebiatów, Świnoujście.

Cel projektu:

Głównym celem projektu było opracowanie oferty edukacyjnej umożliwiającej uzyskanie kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy, w szczególności w dziedzinach działalności gospodarczej uwzględnionych w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza Zachodniego, jak:
–          wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
–          zaawansowane wyroby metalowe,
–          logistyka,
–          multimodalny system transportowy.

Z oferty projektu skorzystało co najmniej 216 dorosłych osób – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych.

W ramach realizacji podjeto zadania między innymi:

−        zmodernizowania i doposażenia warsztatów spawalnicze WZDZ w Szczecinie i w jego placówkach w Stargardzie, Trzebiatowie i Świnoujściu;

−        przeprowadzenia doradztwa edukacyjno – zawodowego;

−        wsparcia uczestników projektu w zakresie zdobycia kwalifikacji zawodowych w obszarach działalności gospodarczej uwzględnianych w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza Zachodniego.

Ogólna wartość projektu: 1 908 447,36PLN

Wartość dofinansowania: 1 705 175,36PLN

Klaster Logistyczno – Transportowego Północ Południe uzyskał tytuł Krajowego Klastra Kluczowego tj. klastera o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I

DZIAŁANIE 2.3: PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

PODDZIAŁANIE 2.3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH

skierowanego, poprzez instytucję pośredniczącą tj. PARP, do członków Krajowych Klastrów Kluczowych.

Klaster Logistyczno – Transportowy Północ – Południe realizuje projekt IME: „Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, instytucji i ośrodków naukowych z branży TSL, które rozwijają nowe technologie związane z elektromobilnością również w gospodarce morskiej.

Od dnia 10 października 2017r. do dnia 29 czerwca 2018 r. Polski Rejestr Statków S.A. brał udział w projekcie.

W ramach realizacji zadań projektu przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków uczestniczyli w spotkaniach branżowych towarzystw klasyfikacyjnych zrzeszonych w International Association of Classification Societies, których celem jest opracowywanie przepisów poprawiających bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

W czasie spotkań organizowanych przez IACS definiowane są między innymi warunki wdrożenia i nadzoru nad eksploatacją innowacyjnych produktów.

Udział w pracach paneli IACS: maszynowym i środowiskowym przedstawicieli Polskiego Rejestru Statków S.A. gwarantuje zachowanie wysokiej jakości opracowywanych przez firmę standardów technicznych, przyczyniając się do poprawy poziomu bezpieczeństwa.

BSR InnoShip

Projekt BSR InnoShip, do uczestnictwa w którym PRS przystąpił z rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury w 2010 roku, został uznany przez Komisję Europejską za projekt flagowy w ramach 4. Obszaru Priorytetowego strategii UE i Planu Działania dla Regionu Morza Bałtyckiego (Action Plan for the Baltic Sea Region – BSR).

 bsr_logo-prsProjekt ma za zadanie rozszerzać współpracę międzynarodową i wspólne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia z żeglugi na Morzu Bałtyckim poprzez rozwój wiedzy i innowacji opartych na konkurencyjności. Wpisuje się on równocześnie w plan pracy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), wymagania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej Unii Europejskiej i Bałtyckiego Planu Działania HELCOM (BSAP).

Projekt ma na celu wspieranie wspólnych wysiłków krajów i głównych zainteresowanych stron w celu zwiększenia morskiego zintegrowanego zarządzania środowiskiem regionu Morza Bałtyckiego oraz wspólne ustalenie zrównoważonych i konkretnych rozwiązań dla zmniejszenia i zapobiegania emisji do atmosfery z działalności żeglugowej i portowej.

Działania w ramach projektu mają zapewnić decydentom, władzom i innym kluczowym zainteresowanym stronom aktualną wiedzę i najlepsze rozwiązania w dziedzinie zmniejszania emisji z działalności żeglugowej i portowej, informację o zagrożeniach wynikających z użycia tych rozwiązań oraz o skutkach ekonomicznych z tego wynikających, tak aby region Morza Bałtyckiego stał się wzorem regionu o czystym ekologicznie transporcie, zrównoważonej gospodarce portowej i konkurencyjnym przemyśle morskim.

Ze strony polskiej w projekcie BSR InnoShip biorą udział dwa podmioty:
Akademia Morska w Szczecinie – lider 4 Pakietu Roboczego/WP4 oraz
Polski Rejestr Statków – partner Projektu w 4. i 5. Pakiecie Roboczym/WP4 i WP5

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

http://eu.baltic.net/Project_Database.5308.html?contentid=64&contentaction=single

Polski Rejestr Statków S.A. uczestniczył w zespole przedsiębiorstw realizujących projekt Unii Europejskiej EUREKA „Dok Ekologiczny”. Koordynatorem projektu była Politechnika Gdańska – Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa. Pozostali partnerzy to Politechnika Warszawska – Instytut Ochrony Środowiska (ISIS), Biuro Projektowe SINUS, FPL Schiffsmakler GmbH.

Przedstawicielem PRS S.A. w zespole nadzorującym realizację projektu był Edmund Bastian, kierownik Inspektoratu Maszynowego.

Polski Rejestr Statków S.A. brał udział w okresowych spotkaniach, organizowanych przez PG, w których uczestniczyły wszystkie instytucje współrealizujące ten projekt.

Celem projektu była ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami ze strony doków pływających, zarówno nowobudowanych, jak i będących już w eksploatacji.

Zadaniem PRS S.A. było opracowanie aktualnych i ukierunkowanych na ochronę środowiska Przepisów klasyfikacji i budowy doków pływających. Spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska zostanie uwidocznione w postaci dodatkowego znaku w symbolu klasy.

Przepisy odnoszą się w zasadzie do doków nowych, są w nich jednak również zawarte wymagania, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, odnoszące się do doków już eksploatowanych. Formułowanie wymagań z zakresu ochrony środowiska było koordynowane przez Inspektorat Maszynowy PRS.

Więcej informacji na temat inicjatywy EUREKA oraz projektu Dok Ekologiczny można znaleźć pod adresem:

http://www.eureka.be/inaction/AcShowProject.do?id=2968

Program Tematyczny „Promocja konkurencyjnego i zrównoważonego wzrostu (GROWTH)”ogłoszono w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej w celu rozwiązywania problemów badawczych i głównych społeczno-ekonomicznych wyzwań stojących przed Europą. Program ten miał jasno sprecyzowane zadania: poprawy ekonomicznego wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie poprzez wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć europejskiego przemysłu prowadzących do poprawienia konkurencyjności oraz wspierania polityki badawczej Unii, nakierowanej na konkurencyjny i zrównoważony rozwój.

W ramach tego Programu Tematycznego Polski Rejestr Statków S.A. przystąpił do realizacji projektu Sieć Tematyczna dotycząca bezpieczeństwa i niezawodności wyrobów przemysłowych, systemów i konstrukcji (Thematic Network on Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures – SAFERELNET).

Zadaniem Sieci Tematycznej SAFERELNET było dostarczanie bezpiecznych i korzystnych ekonomicznie rozwiązań dla produktów przemysłowych, systemów przemysłowych, urządzeń oraz konstrukcji w różnych sektorach przemysłu.

Zakres działania Sieci obejmował zintegrowane podejście do ważnych aspektów projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji produktów przemysłowych i systemów. Główny nacisk położono na stosowanie metod – opartych na teorii niezawodności – optymalizacji projektowania produktów, urządzeń produkcyjnych, systemów przemysłowych i konstrukcji z punktu widzenia zrównoważenia aspektów ekonomicznych związanych z zapewnieniem założonego poziomu bezpieczeństwa i towarzyszących temu kosztami utrzymania oraz gotowości. Niezawodność systemów była modelowana w całym okresie ich eksploatacji tak, aby można było zbadać wpływ nowych metod utrzymania i napraw na bezpieczeństwo systemu, koszty cyklu życia systemu, niezawodność, zdatność do użytku oraz jakość. Przedmiotem badań były metody oceny istniejących konstrukcji i wyposażenia, jak również rozwiązania i kryteria dotyczące przedłużenia cyklu życia produktów przemysłowych oraz bezpieczeństwa systemów przemysłowych z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu niezawodności i gotowości.

Celem Sieci Tematycznej SAFERELNET było zwiększenie spójności w podejściu do powyższych zagadnień w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności do projektów badawczo-rozwojowych (BRT) i innowacyjnych. Ocenie podlegało znaczenie i dojrzałość opracowywanych technologii. Sieć wspomagała transfer technologii pomiędzy sektorami przemysłu.

Sieć działała w latach 2001 – 2006 i była finansowana przez Komisję Europejską w ramach programu GROWTH z budżetem ok. 2 mln euro.

Poza działalnością w ramach własnej struktury, celem Sieci było nawiązanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz innymi Sieciami Tematycznymi działającymi w zbliżonych obszarach.

Polski Rejestr Statków S.A. brał udział w zadaniach oznaczonych symbolami: 2.1, 6.1, 7.2, 7.3 i 10.2. W Sieci tematycznej wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie z przemysłu okrętowego, biorąc udział w spotkaniach i seminariach Sieci. Dostarczał danych do przygotowywanych w ramach prac Sieci raportów. Rozpowszechniał informacje wypracowane przez Sieć poprzez „kanały dystrybucyjne” w swoim środowisku.

Więcej informacji na temat SAFERELNET można znaleźć pod adresem: http://www.cto.gda.pl/index.php?id=128

W ramach 6. PR Unii Europejskiej, w listopadzie 2005 r. PRS rozpoczął prace naukowo-badawcze w ramach projektu o nazwie HISMAR – Hull Identification System for Marine Autonomous Robotics (TST4- CT-2005-012585).

Celem projektu było opracowanie uniwersalnej platformy do inspekcji i napraw podwodnej części kadłuba statku, wyposażonej w zaawansowany system nawigacji, wykorzystującej układ czujników magnetycznych (działających w oparciu o zjawisko Halla) oraz układ czujników optycznych.

Funkcję koordynatora projektu pełnił University of Newcastle-upon-Tyne z Wielkiej Brytanii. W skład konsorcjum wchodziło 10 partnerów, m.in. z Polski, Włoch, Wlk. Brytanii, Portugalii, Niemiec i Rosji. Realizacja projektu została ukończona w roku 2009.

Platforma może mocować się do kadłuba przy pomocy elektromagnesów. W połączeniu z inteligentnymi i uczącymi się układami czujników możliwe jest stworzenie „mapy kadłuba” wczytywanej do pamięci urządzeń kontrolno-sterujących platformy.

Platforma jest wykorzystywana do nawigacji po powierzchni kadłuba statku. Posiada modułową budowę, co pozwala na wykonywanie różnych zadań inspekcyjnych oraz prac podwodnych, np. czyszczenie kadłuba z porostów.

Bardziej szczegółowe informacje na temat projektu HISMAR znajdują się na stronie: https://cordis.europa.eu/project/rcn/74801/reporting/en                   

5. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (5. PR) Unii Europejskiej 1999-2002, będący kontynuacją działań prowadzonych przez Komisję Europejską na przestrzeni poprzednich 30 lat, dał polskim zespołom badawczym możliwość włączania się w realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz udziału w różnych formach aktywności. Stał się ponadto ważnym elementem realizacji strategii przygotowania do członkostwa w UE.

Włączając się w działania w ramach 5.Programu Ramowego, Polski Rejestr Statków S.A. przystąpił do realizacji projektu badawczego „Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji akustycznej (AE)”.

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2002 r., zakończyła w lipcu 2006 r.

Projekt „Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji akustycznej (AE)” wpisywał się w zakres tematyczny jednego z czterech programów tematycznych 5. PR, tj. w program Energia, Środowisko i Zrównoważony Rozwój (Energy, Environment and Sustainable Development). 

W skład konsorcjum wchodziły następujące instytucje:

Technischer Ueberwachungsverein Oesterreich – 311 Krugerstrasse 16,1015 Wiedeń, Austria,
Vallen-Systeme GmbH – Schaeftlarner Weg 26, 82057 Icking, Niemcy,
Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, Polska,
Polski Rejestr Statków S.A. – al. gen. J. Hallera 126, 80-416 Gdańsk, Polska,
Instytut Odlewnictwa – ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska,
Instytut Morski, Zakład Korozji Morskiej – ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk, Polska.
Celem projektu było stworzenie metody wykrywania i lokalizacji uszkodzeń korozyjnych, która dzięki swym zaletom (bez konieczności opróżniania i czyszczenia zbiorników) da realne korzyści ekonomiczne armatorom i zwiększy poziom dbałości o środowisko.

Celem końcowym było opracowanie przepisów i wytycznych kontrolno-eksploatacyjnych dla towarzystw klasyfikacyjnych, będących podstawą do opracowania powszechnie obowiązujących przepisów.

Projekt „Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji akustycznej (AE)” zakładał opracowanie skutecznej i taniej w stosowaniu metody kontroli stopnia zagrożenia korozyjnego jednostek (zbiornikowców), zabezpieczającej środowisko naturalne przed poważnymi katastrofami. Metoda emisji akustycznej (AE) jest obecnie z powodzeniem wykorzystywana do wykrywania i rozpoznawania stopnia korozji wewnątrz płaskodennych zbiorników wypełnionych cieczami. Metoda ta była rozwijana i doskonalona w 4. Programie Ramowym UE.

W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych nastąpiła adaptacja obecnie istniejącego sprzętu (aparatury) do wykrywania korozji na drodze emisji akustycznej i dostosowanie jej do potrzeb rzeczywistych pomiarów na jednostkach pływających podczas żeglugi.

Wynikiem projektu jest zwiększony stopień społecznej akceptowalności przewozu surowej ropy naftowej i produktów ropopochodnych zbiornikowcami.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące projektu „Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji akustycznej (AE)” znajdują się na stronie:

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=5907400

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Naukowo-Badawczy
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 248
email: dr@prs.pl

Skip to content