Recykling statków – Weryfikacja IHM / Uznanie firm

Weryfikacja Wykazu Materiałów Niebezpiecznych

PRS oferuje usługę weryfikacji wymaganego Wykazu Materiałów Niebezpiecznych (IHM – Inventory of Hazardous Materials) obejmującą sprawdzenie dokumentacji, inspekcję statku oraz wystawienie wymaganego świadectwa inwentaryzacji / zaświadczenia o zgodności.

Przypominamy: Z dniem 31.12.2020 wchodzi w życie kolejna część Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków nakładająca na statki państw UE lub statki operujące na jej obszarze, obowiązek posiadania na burcie zweryfikowanej części I Wykazu Materiałów Niebezpiecznych (IHM) oraz posiadania na burcie wystawionego na tej podstawie świadectwa inwentaryzacji / zaświadczenia o zgodności.

Obowiązek przygotowania Wykazu (IHM) spoczywa na armatorach jednostek, a w przypadku nowych statków na stoczniach.

W przypadku statków wycofywanych z eksploatacji oferujemy przeprowadzenie przeglądu końcowego z wystawieniem świadectwa gotowości do recyklingu. Wszelkie zapytania prosimy kierować na recycling@prs.pl

Uznania dla firm świadczących usługi w obszarze recyklingu statków i sporządzających Wykazy Materiałów Niebezpiecznych (IHM)

PRS wprowadził usługę uznania dla firm świadczących usługi w obszarze recyklingu statków, w tym dla podmiotów wykonujących Wykazy Materiałów Niebezpiecznych (IHM), HazMat ekspertów i laboratoriów.

Procedura uznania obejmuje weryfikację dokumentów, kontrolę usługodawcy i wydanie Świadectwa Uznania PRS. Procedura uznania nowej kategorii przedsiębiorstwa oparta jest na Przepisach PRS – Publikacja 56/P.

Zachęcamy wszystkie firmy świadczące usługi w sektorze recyklingu statków do ubiegania się o świadectwa uznania firmy wystawiane przez PRS – prosimy o kontakt pod adresem: recycling@prs.pl

Pragnąc wesprzeć klientów w dostosowaniu się do ww. wymagań PRS przygotował dedykowaną aplikację do tworzenia i wysyłki Wykazu Materiałów Niebezpiecznych, część I. Dostęp do aplikacji przygotowywany jest dla wszystkich klientów wraz z podpisaniem umowy na weryfikację IHM.

Aplikacja PRS umożliwia wygodne i szybkie wprowadzenie danych niezbędnych do opracowania IHM. Gotowe formularze do wypełnienia ułatwiają przygotowanie Wykazów i późniejsze zarządzanie nimi. Armator przekazuje dane w sposób uporządkowany i w zakresie wymaganym prawem – w jednym miejscu zebrane są wszystkie niezbędne informacje. Dodając poszczególne jednostki tworzona jest kompleksowa baza danych w zakresie dokumentacji związanej z IHM. Dzięki aplikacji proces weryfikacji IHM jest znacznie krótszy, a postępowanie zgodnie z jej wskazówkami zapewnia przygotowanie kompletnego IHM zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia, wytycznych IMO oraz Konwencji z Hongkongu.

Dla Wykazów przesłanych poprzez naszą Aplikację oferujemy szybszą weryfikację z gwarancją dotrzymania terminu określonego w Rozporządzeniu. Uporządkowana i wyczerpująca informacja ułatwia identyfikację materiałów niebezpiecznych na statku przez inspektora i pozwala na skrócenie czasu inspekcji PRS – w dobie pandemii COVID-19 kontakty osobiste są nierekomendowane, a jeśli już musi do nich dojść – zadbajmy wspólnie, by były jak najkrótsze i jak najbezpieczniejsze.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wykazów i weryfikacji IHM można otrzymać pod adresem: recycling@prs.pl

PRS prowadzi również certyfikację zakładów recyklingu i stoczni, które chciałyby znaleźć się w Europejskim Wykazie Zakładów Recyklingu Statków. Więcej informacji: dp@prs.pl

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Okrętowy
Inspektorat Kadłubowo-Technologiczny
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel: +48 58 75 11 220
+48 58 75 11 127
email: tk@prs.pl
recycling@prs.pl

Skip to content