Certyfikacja ogólnego bezpieczeństwa wyrobów – Dyrektywa 2001/95/WE – GPS

Certyfikacja wyrobu w tym wypadku polega na sprawdzeniu jego zgodności z dyrektywą 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wyrobów (w skrócie GPS). W zakresie objętym oceną uwzględnia się opracowane normy europejskie zgodne z tą dyrektywą lub, w przypadku ich braku:

  • szczególne przepisy ustawodawstwa krajowego odnośnie odpowiednich aspektów bezpieczeństwa,
  • dobrowolne normy krajowe będące transpozycją odnośnych norm europejskich, innych niż obowiązkowe,
  • normy opracowane w danym państwie członkowskim UE, gdzie sprzedaje się produkt,
  • obowiązujące w danym sektorze kodeksy rzetelnej praktyki w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów,
  • poziom wykonania i zastosowanej technologii,
  • możliwe oczekiwań konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa.

Dyrektywa GPS dotyczy tych wyrobów wprowadzanych na rynek, dla których wymogi bezpieczeństwa nie zostały określone przez przepisy szczegółowe ustawodawstwa Unii Europejskiej, jak dyrektywy i rozporządzenia. Mianem wyrobu bezpiecznego określa się w tym przypadku każdy produkt, który w normalnych lub przewidywalnych warunkach zastosowania nie stwarza żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne zagrożenie związane z jego użytkowaniem oraz  jest uważany za dopuszczalny i odpowiadający wysokiemu poziomowi ochrony bezpieczeństwa i zdrowia.

Dokument wystawiony przez nas jako niezależną stronę trzecią stanowi potwierdzenie, że wyrób spełnia wymagania ogólnego bezpieczeństwa i nie stanowi zagrożenia dla potencjalnych użytkowników.

Materiały do pobrania

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content