Wykaz publikacji prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w PRS

Niżej wymienione publikacje PRS dostępne są w:
Inspektoracie Rozwoju Przepisów
Centrala PRS w Gdańsku
al. gen. J. Hallera 126;
e-mail: rp@prs.pl, tel. 58 75 11 375.

W sprawie dostępu do elektronicznych postaci publikacji prosimy o kontakt z Pionem Naukowo-Badawczym PRS.

Publikacja

Tytuł

Autor

Rok wydania

 Raport Techniczny (RT)

RT Nr 67

 Nośność graniczna kadłuba masowca/kontenerowca przy eksploatacyjnym,
 awaryjnym obciążeniu dna

 M. Bogdaniuk
 i in.

1999

RT Nr 65

 Bezpieczeństwo statecznościowe statków żaglowych

 J. Ludwig

1999

RT Nr 64

 Podstawy teoretyczne przepisów Polskiego Rejestru Statków dotyczących obliczania
 wytrzymałości  zmęczeniowej elementów konstrukcji stalowego kadłuba statku – cz. II

 M. Bogdaniuk
 i in.

1997

RT Nr 63

 Podstawy teoretyczne przepisów Polskiego Rejestru Statków dotyczących obliczania
 wytrzymałości zmęczeniowej elementów konstrukcji stalowego kadłuba statku – cz. I

 W. Kurski,
 M. Bogdaniuk

1996

RT Nr 62

 Badania stateczności płyt z otworami w złożonych stanach obciążeń

 W. Puch,
 W. Sperski

1997 [1999]

RT Nr 60

 Porównanie konstrukcji zbiornika zaprojektowanego wg przepisów towarzystw
 klasyfikacyjnych i metodami bezpośrednimi – porównanie ciśnień dynamicznych

 J. Górski,

1998

RT Nr 59

 Porównanie wyników eksperymentu modelowego z wynikami obliczeń numerycznych
 w zakresie wyznaczania parametrów przepływu cieczy w zbiorniku. Modyfikacja
 algorytmów i programów komputerowych

 M. Warmowska

1998
1999

RT Nr 58

 Opór okrętu

 M. Pawłowski

2010

RT Nr 57

 Analiza porównawcza wymagań przepisów PRS I ujednoliconych przepisów IACS
 dla masowców w zakresie wytrzymałości konstrukcji kadłuba

 K. Pawlak,
 M. Bogdaniuk

2010

RT Nr 56

 Fala biegnąca

 M. Warmowska

2010

RT Nr 55

 Teoria warstwy przyściennej

 M. Pawłowski

2008

RT Nr 54

 Uproszczone równania Naviera-Stokesa

 M. Pawłowski

2008

RT Nr 53

 Badania modelowe i projektowanie śrub

 M. Pawłowski

2007

RT Nr 52

 Statek wobec działania fali

 J. Jankowski

2007

RT Nr 51

 Badania jakości energii elektrycznej na statku „Imor”

 J. Mindykowski 
 i in.

2006

RT Nr 50

 Teoria śruby okrętowej

 M. Pawłowski

2006

RT Nr 49

 Falowanie morskie

 M. Pawłowski

2005

RT Nr 48

 Badanie jakości energii elektrycznej na wybranym statku

 J. Mindykowski
 i in.

2004

RT Nr 47

 Równania ruchu okrętu

 M. Pawłowski

2002

RT Nr 46

 Podstawy obliczeń stateczności statku swobodnie pływającego

 M. Pawłowski

2002

RT Nr 45

 Reakcje hydrodynamiczne

 M. Pawłowski

2002

RT Nr 44

 Dynamika płynów idealnych

 M. Pawłowski

2001

RT Nr 41

 Liniowy model ruchów statku na fali nieregularnej

 M. Pawłowski

2001

RT Nr 40

 Modelowanie opływu ciał

 M. Warmowska,
 M. Pawłowski

2000

RT Nr 39

 Równania ruchu płynu

 M. Pawłowski

2000

RT Nr 38

 Funkcja prądu

 M. Pawłowski

2000

RT Nr 37

 Hydromechanika okrętu: Układy krzywoliniowe.
 Równanie ciągłości. Pola źródeł i wirów

 M. Pawłowski

2000

RT Nr 36

 Hydromechanika okrętu: Wektory. Pole

  M. Pawłowski

2000

RT Nr 35

 The new damage stability criteria

 M. Pawłowski

1999

RT Nr 34

 Stateczność statku swobodnie pływającego

 M. Pawłowski

1999

RT Nr 33

 Nieliniowy model kołysań statku na fali nieregularnej

 M. Pawłowski

1999

RT Nr 32

 Numeryczna metoda wyznaczania obciążeń udarowych działających na dziób statku
 zweryfikowana eksperymentem modelowym

 J. Jankowski

1999

RT Nr 31

 Struktura wzorów projektowych określających obciążenia udarowe działające
 na dziób statku w zależności od geometrii dziobu i prędkości postępowej statku

 J. Jankowski,
 J. Janczur

1998

RT Nr 30

 Dwu i trójwymiarowy model matematyczny aproksymujący uderzenie
 ciała sztywnego o powierzchnię wody

 J. Jankowski,
 M. Bogdaniuk

1998

RT Nr 29

 Algorytm wyznaczania ciśnień generowanych podczas uderzenia walca
 o przekroju kołowym o powierzchnię wody

 J. Jankowski

1998

RT Nr 28

 Algorytm wyznaczania ciśnień generowanych podczas slemingu
 na przekroju wręgowym

 J. Jankowski

1998

RT Nr 27

 Development of computer program describing the flow in partly filled tank

 J. Jankowski,
 M. Warmowska

1997

RT Nr 26

 Określenie ciśnień udarowych działających na dno i burty w części dziobowej

J. Jankowski

1997

RT Nr 26A

 Opredelenie udarnykh davlenij dejstvujushhikh na dnishhe i borta
 v nosovoj chasti sudna

 J. Jankowski

1997

RT Nr 25

 Testowanie programu Wave_3D, wyznaczającego falowe ruchy i obciążenia statku

 M. Warmowska

1997

RT Nr 22-23-24

 [22:] Przegląd urządzeń i instalacji ochrony środowiska naturalnego na lądzie

 L. Zimny

1997

 [23:] Zestawienie informacji dotyczących sprawowanie nadzoru inwestorskiego
 – na podstawie ustawy z dnia 1994.07.07 „Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 89)

 L. Zimny

1997

 [24:] Urządzenia ochrony środowiska

 L. Zimny

1997

RT Nr 21

 Obliczenia bezpośrednie konstrukcji okrętowych metodą elementu skończonego:
 wpływ długości modelu obliczeniowego na dokładność wyników

 T. Dobrosielski

1996

RT Nr 20

 Obliczenia bezpośrednie konstrukcji okrętowych metodą elementu skończonego

 T. Dobrosielski,
 W. Żbikowski

1996

RT Nr 19

 Wytrzymałość katamaranów

 T. Dobrosielski,
 J. Górski

1996

RT Nr 18

 Analiza wytrzymałości grodzi falistej na masowcu

 T. Dobrosielski

1995

RT Nr 17

 Wytrzymałość kadłuba istniejących masowców, uszkodzenia oraz sposoby
 ich naprawy

 J. Jankowski,
 J. Janczur,
 M. Bogdaniuk

1995

RT Nr 16

 Program komputeryzacji Inspektoratu Kadłubowego

 H. Woźniak

1995

RT Nr 15

 Program nowelizacji przepisów kadłubowych do roku 2000

 H. Woźniak

1995

RT Nr 14

 Nowelizacja przepisów kadłubowych w świetle procesu formułowania wymagań
 technicznych bezpieczeństwa

 H. Woźniak

1995

RT Nr 13

 Rozwój i uwspółcześnienie kadłubowych przepisów Polskiego Rejestru Statków

 H. Woźniak

1995

 Technical Report (TR)

TR No. 73

Influence of deck plating strength on ship hull ultimate bending moment

M. Bogdaniuk
M. Warmowska

2016

TR No. 72

 The Stability of Freely Floating Ship  (Final report)

 M. Pawłowski

2013

TR No. 71

 Stateczność statku swobodnie pływajacego (Raport końcowy)

 M. Pawłowski

2012

TR No. 70

 Uproszczone siły hydrodynamiczne w liniowym ruchu statku na fali

 J. Jankowski,
 P. Wroniszewski

2011

TR No. 69

 Simulation of motions of damage passenger Ro-Ro ship in random waves

 J. Jankowski,
 M. Warmowska

2009

TR No. 68

 Electric power quality measurements on an all-electric ship with AC active front
 end propulsion drives

 J. Mindykowski
 i in.

2007

TR No. 61

 Plates scantlings of partially filled tanks

 M. Warmowska,
 J. Górski

1999

TR No. 58

 Simple formulae describing the loads of inland vessels
 (+ wersja ros./ + in Russian)

 J. Jankowski,
 J. Górski, i in.

1998
1998

TR No. 57

 Algorithm determining the fluid flow in partly filled and moving tank

 J. Jankowski

1997

TR No. 56

 Combining of global and local loads for fatigue life assessments of longitudinal
 hull members

 M. Bogdaniuk
 i in.

1996

TR No. 55

 Convergence of numerical methods for solving hydrodynamic problems

 M. Warmowska

1996

TR No. 54

 Information concerning the stability of bulk carriers in damage conditions

 J. Jankowski,
 M. Bogdaniuk

1995

TR No. 53

 Loads on bow door and forces in bow door securing devices

 J. Jankowski,
 M. Bogdaniuk

1994

 Classification

No. 4

 Impact loads on ship’s bow

 J. Jankowski

2000

No. 3

 Design of transversely loaded plating based on allowable permanent set
 – formulation of rules

 

1996

No. 2

 Ship motion and loads – formulation of rules

 

1993

No. 1

 Fundamental solutions of linear hydrodynamic boundary – value problems

 J. Jankowski

1990

Skip to content