Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

II półrocze 2017

WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W II PÓŁROCZU 2017 r.

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Inspektorat Przepisów i Wydawnictw PRS -tel.: 58 75 11 387; e-mail: op@prs.pl.


REZOLUCJE 30 SESJI ZGROMADZENIA IMO

Rezolucje zostaną opublikowane po ukazaniu się raportu z 30 sesji Zgromadzenia

 

REZOLUCJE z 71 sesji KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 71)

Rezolucja MEPC.286(71) z 7 lipca 2017 roku Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1997 r. do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r.

Poprawki do Załącznika VI

Rezolucja dotyczy wyznaczenia Morza Bałtyckiego i Morza Północnego obszarami kontroli emisji tlenków azotu dla poziomu III emisji (NOx Tier III control).

Wprowadza poprawki do prawidła 13 dotyczącego tlenków azotu oraz do Uzupełnienia V rozszerzając zakres informacji, które powinny zostać zawarte w dokumencie dostawy paliwa na statek (kwicie bunkrowym).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Rezolucja MEPC.287(71) z 7 lipca 2017 roku Wdrożenie Konwencji BWM

Rezolucja przypomina, że konwencja wejdzie w życie 7 września 2017 r. Informuje tym, że do dnia 7 lipca 2017 r. Konwencję BWM ratyfikowało 60 państw stanowiących 68% światowego tonażu. Informuje o przygotowaniu poprawek do prawidła B-3, które mają zostać przyjęte podczas MEPC 72. Uznaje, że zamiast harmonogramu wdrożeniowego zalecanego w rezolucji A.1088(28) i pomimo harmonogramu określonego w prawidle B-3 Konwencji BWM, Państwa-Strony powinny wdrożyć ww. poprawki niezwłocznie po wejściu konwencji w życie w celu uniknięcia nakładania się dwóch wersji wymagań prawidła B-3. Rezolucja potwierdza ustalenia dotyczące nie karania armatorów którzy zainstalowali już systemy do obróbki wód balastowych zatwierdzone na podstawie Wytycznych G8.

Rezolucja zastępuje rezolucję A.1088(28).

Rezolucja MEPC.288(71) z 7 lipca 2017 roku Wytyczne 2017 dotyczące wymiany wód balastowych (G6)

Wytyczne stanowią uzupełnienie do wymagań prawidła A-2 i B-4 Załącznika do Konwencji BWM.

Zawierają ogólne wskazówki dla armatorów, konstruktorów, towarzystw klasyfikacyjnych i stoczni i zwracają uwagę na fakt, że różne typy statków wymagają opracowania przez armatora wytycznych uwzględniających właściwości konkretnego statku (typ, wielkość, umiejscowienie zbiorników balastowych i związanych z nimi systemów rurociągów, wyznaczone trasy żeglugowe i panujące na nich warunki pogodowe, wymagania władz portowych, obsada załogowa). Wytyczne określają również odpowiedzialność za właściwe prowadzenie operacji wymiany wód balastowych, środki ostrożności, szkolenie załogi.

Rezolucja odwołuje wytyczne zawarte w rezolucji MEPC.124(53).

Rezolucja MEPC.289(71) z 7 lipca 2017 roku Wytyczne 2017 dotyczące oszacowania ryzyka w myśl prawidła A-4 Konwencji BWM (G7)

Celem niniejszych wytycznych jest:

 • ustanowienie wskazówek dla Stron celem upewnienia się, że postanowienia prawidła A-4 stosowane są w sposób logiczny, oparty na naukowych szacunkach,
 • dostarczenie zabezpieczenia dla krajów zainteresowanych, że zwolnienia udzielone przez Strony odpowiadają postanowieniom prawidła A-4.3,
 • podkreślenie trzech rodzajów metod oszacowania ryzyka, które umożliwią stronom identyfikację scenariuszy wysokiego, nieakceptowanego ryzyka i scenariusza ryzyka niskiego, możliwego do akceptacji,
 • określenie procedur udzielania i wycofywania zwolnień zgodnie z prawidłem A-4.

Rezolucja zastępuje wytyczne zawarte w rezolucji MEPC.162(56).

Rezolucja MEPC.290(71) z 7 lipca 2017 roku Faza budowania doświadczenia związana z Konwencją BWM

Rezolucja wzywa państwa i inne zainteresowane strony do gromadzenia, przygotowywania i przedkładania danych do fazy budowania doświadczenia.

Stanowi m. in. że podczas fazy budowania doświadczenia, statek nie powinien być karany wyłącznie z powodu przekroczenia standardu D-2 Konwencji BWM, po użyciu systemu obróbki wód balastowych (BWMS), pod warunkiem że:.

 • system jest zatwierdzany zgodnie z prawidłem D-3.1;
 • system został prawidłowo zainstalowany;
 • system jest użytkowany zgodnie z instrukcjami producenta;
 • przestrzegany jest Plan postępowania z wodami balastowymi, zatwierdzony zgodnie z prawidłem B-1 Konwencji BWM, w tym instrukcje operacyjne i specyfikacje producenta dotyczące tego systemu;
 • zarówno system samokontroli BWMS wskazuje, że proces naprawy działa prawidłowo lub Państwo Portu zostało poinformowane, że system jest wadliwy przed zrzutem jakiejkolwiek wody balastowej;

Rezolucja MEPC.291(71) z 7 lipca 2017 roku Wytyczne 2017 dotyczące dodatkowych aspektów związanych z Kodeksem NOx 2008 odnoszących się do szczególnych wymagań dla okrętowych  silników wysokoprężnych wyposażonych w systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

Celem wytycznych jest dostarczenie dodatkowych wskazówek do wymagań Kodeksu Technicznego NOx 2008 do celów projektowania, testowania, przeglądów i certyfikacji morskich silników wysokoprężnych wyposażonych w system SCR w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawidła 13 Załącznika VI  do Konwencji MARPOL.

Rezolucja zastępuje rezolucję MEPC.198(62) zmienioną rezolucją MEPC.260(68).

Rezolucja MEPC.292(71) z 7 lipca 2017 roku Wytyczne 2017 dla weryfikacji przez Administrację danych dotyczących zużycia paliwa przez statki

Wytyczne maja na celu wsparcie Administracji w tworzeniu własnych procedur służących do weryfikacji danych o zużyciu paliwa przez statki wysyłanych do IMO zgodnie z prawidłem 22A Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Rezolucja MEPC.293(71) z 7 lipca 2017 roku Wytyczne 2017 dla stworzenia i zarządzania bazą danych IMO na temat zużycia paliwa przez statki

Wytyczne mają na celu wsparcie w tworzeniu i zarządzaniu bazą danych IMO o zużyciu paliwa przez statki. Przedstawiają metody anonimizowania danych statków wykorzystywanych przez Strony, zgodnie z prawidłem 22A Załącznika VI do Konwencji MARPOL, zasady wprowadzania danych do bazy oraz dostęp do nich, środki mające zapewnić kompletność danych w bazie oraz dane które powinny znaleźć się w corocznym raporcie Sekretarza Generalnego IMO składanym do Komitetu ds. Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC).

Rezolucja MEPC.294(71) z 7 lipca 2017 roku Wyznaczenie Parku Naturalnego Raf Tubbataha jako szczególnie wrażliwego obszaru morskiego (PSSA)

Podjęte działania mają na celu ograniczenie zniszczeń spowodowanych osiadaniem statków na mieliźnie, ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z żeglugi, ochronę niepowtarzalnych i zagrożonych gatunków oraz zachowanie środowiska naturalnego tego obszaru.

Rezolucja MEPC.295 (71) z 7 lipca 2017 roku Wytyczne 2017 dla wdrożenia Załącznika V do Konwencji MARPOL 73/78

Wytyczne mają na celu wsparcie:

 • Rządów w opracowaniu i wprowadzaniu prawa krajowego wdrażającego Załącznik V do Konwencji MARPOL,
 • właścicieli, operatorów, załogi statków, właścicieli ładunków i producentów urządzeń w spełnieniu wymagań określonych w Załączniku V do Konwencji MARPOL oraz prawie krajowym,
 • operatorów portów i terminali w zapewnieniu odpowiednich urządzeń do przyjmowania odpadów wytwarzanych na wszystkich rodzajach statków.

Wytyczne podzielone są na sześć sekcji:

 1. Wstęp;
 2. Zarządzanie odpadami;
 3. Zarządzanie pozostałościami stałych ładunków masowych;
 4. Szkolenie, edukacja i informowanie;
 5. Urządzenia do odbioru odpadów w portach;
 6. Poprawa zgodności z Załącznikiem V Konwencji MARPOL.

Wytyczne formułują definicje dla takich pojęć jak dishwater, e-waste, grey water, recycling, reuse oraz określają co należy rozumieć pod pojęciem „odpady” (garbage), a co nie.

Rezolucja odwołuje rezolucję MEPC.219 (63) zmienioną rezolucją MEPC.239 (65).